Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката

Дата на публикуване: 
сряда, 7 Ноември, 2018 - 10:41
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Мрежи и партньорства на доставчици на услуги в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Целта е осигуряването на подкрепа за проектите за създаване на транснационални и национални мрежи и партньорства на доставчици на услуги в областта на ПОО, при първоначално и продължаващо ПОО. Цели се да се подпомогне обсъждането на политиките на европейско равнище, както и да се повиши осведомеността и прилагането на европейските политики за ПОО на национално и регионално равнище.

Предложенията, финансирани по тази покана, трябва да насърчават и комуникацията, разпространението и подкрепата за изпълнение на програмата за политиката в областта на ПОО на равнището на ЕС и на национално равнище. Целта е обмен на знания, обратна информация и опит за прилагането на политиката, както и за обмена на най-добри практики относно високите постижения в областта на ПОО.

Предложенията следва да се подават по една от следните две партиди:

  • Партида 1: Национални, регионални или секторни организации на доставчици на услуги в областта на ПОО;
  • Партида 2: Европейски представителни организации на доставчици на ПОО.

Допустими партньорства

  • Партида 1: Национални, регионални или секторни организации на доставчици на услуги в областта на ПОО;
  • Партида 2: Европейски представителни организации на доставчици на ПОО.

Държавите по програма „Еразъм +“ са следните:

  • 28-те държави членки на Европейския съюз;
  • държави по Програмата извън ЕС: Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия и Турция.

Дейностите трябва да започнат между 1 септември 2019 г. и 1 ноември 2019 г.

Продължителността на проектите е 24 месеца.

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро за партида 1, като индикативното разпределение на сумата е 4 милиона евро за партида 1 и 2 милиона евро за партида 2. Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80%.

Всяка безвъзмездна помощ ще бъде в размер от 300 000 ЕUR до 500 000 ЕUR за партида 1 и от 600 000 ЕUR до 800 000 ЕUR за партида 2.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични финансови средства.

Основните насоки, както и електронният формуляр еForm за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Крайният срок за подаване на заявления е 31 януари 2019 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката (406.33 KB, PDF)