Вие сте тук

Обява за свободно работно място за поста европейски главен прокурор

понеделник, 19 Ноември, 2018 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 ноември е публикувано обявление за свободно работно място за поста европейски главен прокурор. Европейската прокуратура ще бъде независима европейска прокурорска служба с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред извършителите и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Европейският главен прокурор оглавява Европейската прокуратура. Той има следните основни задължения и отговорности:

  • организира работата на Европейската прокуратура, ръководи нейните дейности и взема решения в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура и с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура;
  • представлява Европейската прокуратура пред институциите на Съюза и държавите членки на Европейския съюз, както и пред трети лица.

Критерии за допустимост

За да бъде допуснат до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатът трябва да отговаря на следните минимални критерии:

  • Националност: да е гражданин на една от държавите членки на ЕС, които участват в засиленото сътрудничество по Регламента за Европейската прокуратура.
  • Професионален опит: да е активен член на прокуратурата или съдебната власт; да разполага с необходимата квалификация за заемане на най-висшите длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответната държава членка, чиято независимост е извън съмнение, със съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, придобит на национално, европейско и международно равнище.
  • Езици: кандидатът следва да владее задълбочено един от езиците на Съюза и задоволително друг от тези езици.
  • Възраст: Съгласно член 14 от Регламента за Европейската прокуратура европейският главен прокурор се назначава за мандат от седем години, който не подлежи на подновяване. Следователно кандидатите трябва да бъдат на не повече от 63 години към датата на назначаване, която се очаква да бъде 1 март 2019 г.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба, да представят подходящи доказателства, свидетелстващи за годността им да изпълняват служебните си задължения, и да са физически годни да изпълняват своите задължения.

Избраният кандидат следва да притежава или да бъде в състояние да получи валидно удостоверение за разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност EU Secret от своя национален орган за сигурност.

За подаване на кандидатура кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на следния електронен адрес:

EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu

Кандидатите се приканват да посочат всички езици на ЕС, които владеят, както и съответното равнище на владеене в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците.

Крайният срок за регистрация е 14 декември 2018 г. в 12:00 часа на обяд брюкселско време. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста европейски главен прокурор – Люксембург (845.33 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.