Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

вторник, 20 Ноември, 2018 - 11:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 - Подкрепа за реформиране на политиката, Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието и обучението. Поканата ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Всяко заявление трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели. Както общите, така и специфичните цели на поканата са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат.

Общи цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от двете общи цели, посочени по-долу:

  • Разпространение и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности, въведени по-специално на местно равнище. В контекста на тази покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище; или
  • Разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности.

Специфични цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от следните специфични цели:

  • подобряване на усвояването на социални и граждански умения, насърчаване на знанието, разбирането и приобщаването към ценностите и основните права;
  • поощряване на приобщаващото образование и обучение, както и поощряване на учащите се в неравностойно положение, включително чрез подпомагане на работещите в сферата на образованието за решаване на въпроси, свързани с многообразието, и за утвърждаване на многообразието сред работещите в сферата на образованието;
  • подобряване на критичното мислене и медийната грамотност сред учащите се, родителите и работещите в сферата на образованието;
  • подкрепа за приобщаването на новопристигнали мигранти към качествено образование, включително чрез оценяване на знанията и признаване на предходното обучение;
  • насърчаване на дигиталните умения и компетентности на групи, изключени от дигиталната среда (вкл. по-възрастни хора, мигранти и млади хора в неравностойно положение), чрез партньорства между училища, предприятия и неформалния сектор, включително обществените библиотеки.

Поощрява се включването на ролеви модели в дейностите по проектите, когато е уместно.

Допустими кандидати

Допустимите кандидати са обществени или частни организации, с предмет на дейност в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, или организации, които извършват междусекторна дейност (напр. културни организации, гражданско общество, спортни организации, центрове за признаване, търговски камари, търговски организации и др.)

Допустими са само юридически лица, установени в една от следните държави по Програмата:

  • 28-те държави членки на Европейския съюз;
  • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
  • държавите-кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия.

Изискването за минимален състав на партньорството по поканата е 4 допустими организации от 4 различни държави по програмата.

Ако в проекта участват мрежи, партньорството трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членки на мрежата, а консорциумът трябва да представлява най-малко 4 допустими държави.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80% от общата сума на допустимите разходи за проектите.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

Крайният срок за подаване на заявления е 26 февруари 2019 г., 12:00 ч.(по обед брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация в поканата за представяне на предложения EACEA/21/2018 и процедурата за подаване на заявления, и да използват задължителните документи, които могат да се намерят на:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Номер на поканата EACEA/21/2018)

Заявлението и неговите задължителни приложения трябва да бъдат подадени онлайн чрез специалния електронен формуляр.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката (393.22 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.