Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси заместник изпълнителен директор

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - EUIPO
петък, 7 Декември, 2018 - 09:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 декември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността заместник изпълнителен директор на Службата.

Службата е децентрализирана агенция на Европейския съюз. От създаването на Службата през 1994 г. седалището ѝ се намира в Аликанте, Испания. Тя извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по интелектуална собственост (ИС) в страните от ЕС-28, с потребителите и с други партниращи ведомства. Всички тези ведомства образуват мрежата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPN). Те работят съвместно, предоставяйки на потребители хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнище ЕС. Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Заместник изпълнителният директор помага на изпълнителния директор при изпълнението на неговите/нейните задължения.

В случай на отсъствие на изпълнителния директор или когато той е възпрепятстван, заместник изпълнителният директор или един от заместник изпълнителните директори изпълнява функциите му/ѝ по реда, определен от управителния съвет на Службата.

Освен това заместник изпълнителният директор предоставя консултации и помощ във връзка с конкретни досиета, разработване на политики и определяне на стратегически цели. Той изпълнява специфични ръководни функции, договорени с изпълнителния директор.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, всеки един от кандидатите трябва да отговаря на следните общи условия:

  • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от права;
  • да е изпълнил всички задължения, наложени от законодателството относно военната служба;
  • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  • да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu, като се попълни формулярът за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

Заявленията, подадени по куриер, се изпращат на:

Chairperson of the Management Board

EUIPO – European Union Intellectual Property Office

Avenida de Europa 4

03008 Alicante

SPAIN

Заявленията трябва да бъдат получени преди полунощ на 18 януари 2019 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място – VEXT/18/351/AD 14 – Заместник изпълнителен директор (884.27 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.