Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

понеделник, 10 Декември, 2018 - 11:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 декември е публикувана покана за представяне на предложения за 2019 г. – Европейски корпус за солидарност.

Поканата обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

 • Доброволчески проекти
 • Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.);
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области;
 • Стажове и работни места;
 • Проекти за солидарност;
 • Знак за качество.
 • Допустимост

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.
 • Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и бившата югославска република Македония;
 • партньорските държави.

Общият бюджет възлиза на 96 322 671 EUR и се основава на Годишната работна програма за 2019 г. на Европейския корпус за солидарност.

Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески проекти:

 • 5 февруари 2019 г.
 • 30 април 2019 г.
 • 1 октомври 2019 г.

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2019 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.):

 • 20 април 2019 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области:

 • 28 септември 2019 г.

Стажове и работни места:

 • 5 февруари 2019 г.
 • 30 април 2019 г.
 • 1 октомври 2019 г.

Проекти за солидарност:

 • 5 февруари 2019 г.
 • 30 април 2019 г.
 • 1 октомври 2019 г.

Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2019 г.) на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2019 г. — EAC/A05/2018 – Европейски корпус за солидарност (377.73 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 17 декември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 20 в редовете „Доброволчески проекти“, „Стажове и работни места“, „Проекти за солидарност“ на таблицата в точка 5 „Срок за подаване на заявленията“:

вместо:„5 февруари 2019 г.“

да се чете: „7 февруари 2019 г.“.

В Официалния вестник на ЕС от 8 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 20, точка 5 „Срок за подаване на заявленията“, ред „Доброволчески екипи във високоприоритетни области“:

вместо: 28 септември 2019 г.
да се чете:24 януари 2020 г.“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.