Вие сте тук

Европейският банков орган обявява свободна позиция за длъжността председател

Европейският банков орган
Дата на публикуване: 
сряда, 12 Декември, 2018 - 10:31
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 декември е публикувана обява за длъжността председател на Европейският банков орган (степен AD 15).

Европейският банков орган е независим орган на Европейския съюз, създаден на 1 януари 2011 г.

С цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз Органът допринася за постигането на ефективно и последователно равнище на регулиране и надзор с високо качество във всички сфери, обхванати от неговата компетентност. Освен това Органът защитава обществени ценности като стабилността на финансовата система, прозрачността на пазарите и финансовите продукти и защитата на вложителите и инвеститорите.

Той работи за предотвратяване на регулаторния арбитраж и за гарантиране на равнопоставеност. Укрепва международната надзорна координация, стимулира сближаването на надзорните практики и предоставя съвети на институциите на Съюза в областите на регулирането и надзора на банковата дейност, плащанията и електронните пари. Европейският банков орган предоставя съвети и по свързани с това въпроси, засягащи корпоративното управление, одита и финансовото отчитане.

Председателят е работещ на пълно работно време и независим професионален член на персонала. Той/тя ще отговаря пред Съвета на надзорниците на Органа. Той/тя ще се отчита текущо пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на Органа.

Моля, посетете уебсайта на Европейския банков орган за по-подробната обява и процедура за кандидатстване.

Заявленията с приложена автобиография (за предпочитане в европейски формат), мотивационно писмо и попълнена декларация по образец, с положени подпис и дата, се подават на английски език на следния електронен адрес:

EBAChair-Applications@eba.europa.eu

до 11 януари 2019 г., 12:00 ч. на обяд лондонско време.