Вие сте тук

Европейският парламент търси директори за Дирекция за финансови права и социални права на членовете на ЕП и Дирекция по бюджет и финансови служби

вторник, 4 Март, 2014 - 11:54
Дата на събитието: 
петък, 14 Март, 2014 - 17:00

В Официалния вестник на ЕС от 4 март са публикувани две обявления, че Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „директор“ на Дирекция за финансови права и социални права на членовете на ЕП и на Дирекция по бюджет и финансови служби.

Процедурите за подбор целят разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Те ще се проведат успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 13 216,49 евро. То се облага с общностен данък и се освобождава от национално данъчно облагане. Към него могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

На директора ще бъде възложено изпълнението на следните задачи:

 • осигуряване на доброто функциониране на голяма структурна единица от Генералния секретариат на Европейския парламент. Тя обхваща няколко отдела, които попадат в рамките на правомощията на Дирекцията;
 • ръководство, развитие, мотивиране и координиране на екипи от служители; оптимизиране на използването на ресурсите на единицата при същевременно осигуряване на качеството на работата (организация, управление на човешки и бюджетни ресурси, новаторство и т.н.) в областта на неговата дейност;
 • планиране на дейностите на Дирекцията (определяне на цели и стратегии); вземане на необходимите решения за постигане на набелязаните цели; оценка на изпълнението на услугите с цел гарантиране на тяхното качество;
 • съветване на генералния директор, Генералния секретариат и членовете на Европейския парламент в областта на неговата дейност;
 • сътрудничество с различните дирекции на Генералния секретариат; представяне на институцията и водене на преговори за сключване на договори или споразумения в областта на неговата дейност;
 • ръководене и изпълнение на специфични проекти, които може да налагат поемането на финансова отговорност;
 • упражняване на функцията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Процедурите са отворени за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползват от своите граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 14 март 2014 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатите се приканват да изпратят единствено по електронна поща:

 • мотивационно писмо във формат pdf;
 • автобиография във формат Europass.

на следния адрес:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.