Вие сте тук

Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

понеделник, 17 Март, 2014 - 13:47
Дата на събитието: 
петък, 16 Май, 2014 - 16:00

В Официалния вестник на ЕС е публикуванa открита покана за представяне на предложения – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/14 ReferNet – Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение (ПОО).

С оглед установяване на Европейска мрежа за ПОО — ReferNet, тази покана има за цел избиране на един кандидат от Гърция и Румъния. Cedefop ще сключи 18-месечно рамково споразумение за партньорство. Също така поканата цели и сключване с всеки спечелил кандидат на конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 6-месечен работен план, който да се реализира през 2014 г. (стартирайки на 1 юли 2014 г.).

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз. Тя е създадена през 1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995 г. Cedefop е признат за авторитетен източник на информация и експертни познания относно професионалното образование и обучение, уменията и компетенциите. Неговата мисия е да подкрепя развитието на политиката за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за ПОО. Мисията, отредена на ReferNet, е да подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop. Тя включва 28 членове, известни като национални партньори на ReferNet, от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО в страната, която те представляват.

Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. В тази връзка кандидатите следва да подадат не само предложение за 18-месечно рамково партньорство (което при успех ще доведе до подписване на рамкови споразумения за партньорство за годините 2014 и 2015), но също и заявление за отпускане на безвъзмездни средства за действие за 2014 г. (което може да доведе до подписването на конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 6 месеца през 2014 г.). Кандидатът трябва да докаже своите възможности за извършване на всички дейности, предвидени през 18-месечния период, и да осигури подходящо съфинансиране за реализирането на работния план.

Прогнозният бюджет, предвиден за срока на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 евро съгласно решенията на бюджетния орган.

Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2014 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 евро за 28-те държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

Безвъзмездната помощ варира в зависимост от населението на държавата и се отпуска за реализирането на годишен работен план. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2012 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:

  • Група 1: Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната помощ е 23 615 евро;
  • Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимална сума на безвъзмездната помощ е 33 625 евро;
  • Група 3: Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство. Максимална сума на безвъзмездната помощ е 43 620 евро.

Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите на бенефициента (и/или съвместните бенефициенти). Разходите задължително се допълват със собствено финансово участие, както и/или вноски от местни, регионални, национални и/или частни организации. Общото финансово участие на Съюза не може да надвишава 70 % от допустимите разходи.

Cedefop си запазва правото да не отпусне целия предвиден бюджет.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (следователно физически лица не могат да кандидатстват);
  • да са регистрирани в една от следните държави:
    • Гърция;
    • Румъния.

Заявленията за рамково споразумение за партньорство и работният план за 2014 г. трябва да бъдат изпратени най-късно до 16 май 2014 г.

Подробните спецификации към поканата, формулярът за заявление и приложенията към него могат да бъдат намерени на интернет страницата на Cedefop от 20 март 2014 г. на адрес:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Заявленията трябва да са съобразени с изискванията, посочени в пълния текст на поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.

Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.

Всички подадени заявления се оценяват от комисия от експерти съгласно критериите за допустимост, изключване, подбор и възлагане, определени в пълния текст на поканата.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.