Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на одита

Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 Март, 2014 - 11:40
Дата на събитието: 
сряда, 23 Април, 2014 - 12:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:

  • EPSO/AD/277/14 – Администратори (AD 5) в областта на одита.

Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите конкурса. От тези списъци ще се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз в Люксембург, и най-вече в Европейската сметна палата.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Те представляват неразделна част от обявлението за конкурса. Общите правила ще ви помогнат да разберете правилата относно реда и условията за кандидатстване.

Основните задачи на администраторите в сферата на одита включват:

  • външен одит, финансови одити, проверки на съответствието и на доброто финансово управление, включително планирането, изпълнението и изготвянето на доклади;
  • контрол и извършване на проверки по документи и на място; анализиране, оценяване и усъвършенстване на системите за контрол и за управление на проектите и програмите;
  • вътрешен одит, помощ, свързана с методите, консултации и обучения;
  • координиране и консултации между службите по въпроси на одита;
  • изготвяне на становища, съвети или препоръки в сферите на дейност на тяхната институция.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате с пълния обем граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Регистрацията трябва да бъде извършена по електронен път съгласно процедурата, посочена на уебстраницата на EPSO

Крайният срок за подаване на кандидатури е 23 април 2014 г. в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/277/14 – Администратори (AD 5) в областта на одита.pdf (PDF)

Тагове: