Вие сте тук

Дирекция Е – „Човешки ресурси и финанси“ на Европейския икономически и социален комитет търси директор

Европейският икономически и социален комитет
четвъртък, 25 Април, 2019 - 15:28
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 април е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор в дирекция Е – „Човешки ресурси и финанси“ на Европейския икономически и социален комитет.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз, създаден през 1958 г. Състои се от 350 членове, представляващи 3 групи: група „Работодатели“, група „Работници“и група „Многообразие Европа“. Той е гласът на организираното гражданско общество в Европа. ЕИСК допринася за укрепването на демократичната легитимност и ефективността на Европейския съюз, като дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Дирекция Е е ангажирана да допринася за мисията на Комитета, като предоставя квалифицирана работна сила и компетентни финансови услуги на членовете и служителите. Целта на дирекцията е да продължи да развива модерна и приобщаваща работна среда, насърчавайки многообразието и уважението на работното място, улеснявайки баланса между професионалния и личния живот и давайки приоритет на ученето и развитието.

Задачите на директора включват по-специално:

 • организиране, координиране, управление и надзор на работата на различните отдели и сектори, съставляващи дирекция „Човешки ресурси и финанси“;
 • стратегическо разработване и прилагане на динамична политика в областта на човешките ресурси и финансите с цел осигуряване на подходящи ресурси за членовете и дирекциите на ЕИСК;
 • упражняване на надзор над управлението на финансовите и човешките ресурси на институцията, както и на приложимата регулаторна рамка;
 • участие във и проследяване на работата на междуинституционалните комитети, комитетите в рамките на институцията и работните групи на членовете, свързани с дейностите на дирекцията;
 • водене на преговори с различните представители на персонала;
 • оказване на съдействие на органа по назначаването при работата;
 • изпълняване на функциите на орган по назначаването по въпроси, делегирани от генералния секретар на ЕИСК в съответствие с Правилника за дейността на ЕИСК;
 • управление на финансовите ресурси на дирекцията (упражняване на правомощията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити от разпоредителя с бюджетни кредити);
 • участие в заседанията на Управителния съвет на секретариата на ЕИСК; в тази връзка, принос за разработването и актуализирането на плана за управление и изпълнението на решенията;
 • участие в заседанията на Бюрото на ЕИСК;
 • наблюдение на прилагането на Споразумението за сътрудничество с Европейския комитет на регионите (КР) в своите области на отговорност и участие в Комитета за сътрудничество, който осъществява надзор и координира дейностите на съвместните служби на ЕИСК и КР.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, и да се ползват от пълния обем на гражданските си права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на съответните служебни задължения. Обръща се внимание на кандидатите за ограниченията, наложени от Правилника за длъжностните лица на ЕС, относно упражняването на външни дейности, изборни длъжности и конфликти на интереси;
 • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения;
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който длъжностното лице навършва 66 години.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 24 май 2019 г., 12:00 ч. (брюкселско време). Кандидатите за тази длъжност трябва да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – директор (M/Ж) в дирекция Е – „Човешки ресурси и финанси“ (346.19 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.