Вие сте тук

Дирекция „Иновации и информационни технологии“ търси директор

офис
петък, 2 Септември, 2022 - 11:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 септември е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Дирекция „Иновации и информационни технологии“.

Европейският комитет на регионите (КР) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) извършват съвместно определен брой услуги по силата на споразумение за сътрудничество.

Директорът ще работи под прякото ръководство на генералните секретари на горепосочените комитети. В рамките на правомощията, които са му предоставени със споразумението за административно сътрудничество между КР и ЕИСК, директорът ще отговаря за създаването и прилагането на дългосрочната стратегия в областта на цифровите технологии, което включва осигуряване на стабилна ИТ среда, надеждна ИТ инфраструктура и платформи, инструменти и далновидни решения на членовете и персонала на двата комитета.

Дирекция „Иновации и информационни технологии“ се състои от три отдела, в които работят общо около 40 служители и над 60 външни доставчици на услуги.

Критерии за допустимост

Процедурата за подбор е открита за всички кандидати, които към датата на подаване на кандидатурите отговарят на следните условия:

  • да са граждани на една от държавите членки на ЕС;
  • да се ползват от пълен обем граждански права и да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на служебните им задължения;
  • да са изпълнили законовите изисквания по отношение на военната служба;
  • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който те навършват 66 години;
  • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения – за да се удостовери тази годност, одобреният кандидат ще бъде прегледан от медицинското лице на КР преди назначаването му;
  • да имат висше образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, когато обичайната продължителност на обучението е четири или повече години, или ниво на образование, съответстващо на пъпен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, последвано от съответен професионален опит най-малко една година, когато обичайната продължителност на обучението е поне три години;
  • да имат най-малко петнадесет години професионален опит в област, свързана с длъжността. Кандидатите трябва да са заемали ръководен пост (началник на отдел или еквивалентна или по-висока длъжност) в продължение на най-малко пет от гореспоменатите петнадесет години;
  • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз като основен език и да имат най-малко задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз; с оглед на естеството на изпълняваните функции се изисква добро владеене (минимално ниво В2 съгласно Общата европейска референта рамка за езиците) на английски или френски език; най-малко добро владеене на един от тези два езика ще се счита за предимство.

Досиетата за кандидатстване се подават единствено по електронен път във формат pdf с обем не повече от 10 MB на следния адрес: Director-IIT@cor.europa.eu.

В предмета на досието за кандидатстване трябва да се упомене номерът на обявлението за свободна длъжност (COR/AD 14/30 BIS/22).

Крайният срок за подаване на досиетата за кандидатстване е 14 октомври 2022 г. в 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност № COR/AD 14/30 BIS/22 – Директор (М/Ж) на Дирекция „Иновации и информационни технологии“ (1.4 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.