Вие сте тук

Дирекция „Законодателна дейност 1“ търси директор

Европейският комитет на регионите
понеделник, 31 Август, 2020 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 31 август е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор на Дирекция „Законодателна дейност 1“.

Европейският комитет на регионите (КР) е политическата асамблея, която изпълнява институционална роля въз основа на Договора от Лисабон като консултативен орган на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Членовете са председатели на регионални съвети, регионални съветници, кметове и общински съветници, които заемат изборни длъжности и подлежат на демократична отчетност пред гражданите. Посредством дейността на шестте комисии членовете гласуват политически становища при изготвянето на законодателството на Европейския съюз. Това позволява да бъдат чути вижданията на регионалните и местните власти при изготвянето на политиките и законодателството на Европейския съюз.

Дирекция „Законодателна дейност 1“ (дирекция В) се състои от секретариатите на три комисии. Основните задачи на дирекцията са да подготвя политическите послания на институцията, като оказва съдействие на членовете при изготвянето на становищата на Европейския комитета на регионите (КР), подкрепя политическия процес в рамките на Бюрото и пленарната сесия и организира заседанията на комисиите и външните прояви. Най-важната задача на дирекцията е да насърчава ефективното участие и принос на КР в процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

Основните задачи на директора на Дирекция „Законодателна дейност 1“ включват:

 • принос към висшия ръководен екип на институцията под ръководството на генералния секретар;
 • планиране, организиране и координиране на законодателната дейност на секретариатите на специализираните комисии, обхванати от дирекцията, и подготовка на основната работа, свързана с консултативния процес, с оглед постигане на максимално политическо въздействие за КР;
 • координиране на участието на съответните сдружения на местните и регионалните власти в целия ЕС в консултативния процес и в рамките на структурирания диалог;
 • поддържане, в рамките на компетентностите на дирекцията, на оптимална комуникация с членовете на КР в зависимост от състава на различните комисии и специфичните отговорности на председателите на комисиите, политическите групи и националните делегации;
 • принос, в рамките на компетентностите на дирекцията, към подготовката и изпълнението на работата на всички вътрешни органи на КР: Председателство, Председателки съвет, Пленарна асамблея, Бюро и комисии;
 • осигуряване на качеството на работата, извършвана в рамките на дирекцията;
 • осигуряване на вътрешна комуникация в рамките на дирекцията и с другите дирекции и отдели на Генералния секретариат, и по-специално консултациите между отделите;
 • осигуряване на добро управление на финансовите и човешките ресурси на дирекцията чрез разпределяне на ресурсите в зависимост от основните приоритети и задачи на институцията и чрез максимално увеличаване на добавената стойност на консултативната функция на институцията;
 • изпълнение на отговорностите на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити в рамките на установените граници;
 • поддържане и по-нататъшно развиване на отношенията с другите институции на ЕС и представляване на КР в междуинституционални органи.

Критерии за допустимост

Процедурата за подбор е открита за всички кандидати, които към датата на подаване на кандидатурите отговарят на следните условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на ЕС;
 • да се ползват от пълен обем граждански права и да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на служебните им задължения;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който те навършват 66 години;
 • да са физически годни да изпълнява задълженията си – за да се удостовери тази годност одобреният кандидат ще бъде прегледан от лекаря на КР преди назначаването му;
 • да имат висше образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, когато обичайната продължителност на обучението е четири или повече години, или ниво на образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, последвано от съответен професионален опит най-малко една година, когато обичайната продължителност на обучението е поне три години;
 • да имат най-малко петнадесет години професионален опит в област, свързана с длъжността, от които най-малко пет години в областта на прякото сътрудничество с местните и регионалните власти като основна дейност. Кандидатите трябва да за заемали ръководен пост (началник на отдел или еквивалентна или по-висока длъжност) в продължение на най-малко пет от гореспоменатите петнадесет години;
 • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз като основен език и да имат най-малко задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз; с оглед на естеството на изпълняваните функции се изисква добро владеене (минимално ниво В2 съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците) на английски или френски език; най-малко добро владеене на един от тези два езика ще се счита за предимство.

Документите за кандидатстване се подават по електронен път във формат pdf с обем не повече от 10 MB на следния адрес: Recruitment.DirB@cor.europa.eu

В предмета на досието за кандидатстване трябва да се упомене номерът на обявлението за свободна длъжност (COR/AD 14/20 BIS/20).

Крайният срок за кандидатстване е 12:00 ч. на 9 октомври 2020 г. (брюкселско време).

Пълният текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста директор на Дирекция „Законодателна дейност 1“ (1.46 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 14 септември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 5, вместо:

„В предмета на досието за кандидатстване трябва да се упомене номерът на обявлението за свободна длъжност (COR/AD 14/20 BIS/20) и то трябва да включва:

 • мотивационно писмо (не повече от 5 страници), с дата и подпис, в което кандидатът следва да посочи своята мотивация, да представи доказателства за доказани резултати в областите, посочени в точка 5.2, и също така да изложи своята визия за бъдещите предизвикателства, пред които ще се изправи КР;
 • актуална автобиография (формат Europass;
 • клетвена декларация с дата и подпис (вж. формуляра в приложение I), потвърждаваща, че условията за допустимост, изброени в точка 4, са изпълнени;
 • контролния списък, включен в приложение II, с дата и подпис;
 • копие на документ за самоличност;
 • копие на дипломата, изисквана за степента (вж. т. 4 по-горе);
 • копие от документите, удостоверяващи професионалния опит, които дават възможност за проверка на опита на кандидата, в съответствие с условията, определени в точка 4;
 • официално удостоверение, доказващо, че кандидатът е длъжностно лице на Европейския съюз, заеманата длъжност, степен и – за длъжностни лица от степен AD 13, датата, от която заема тази степен;
 • контролния списък, включен в приложение III, с дата и подпис.“

да се чете:

„В предмета на досието за кандидатстване трябва да се упомене номерът на обявлението за свободна длъжност (COR/AD 14/20 BIS/20) и то трябва да включва:

 • мотивационно писмо (не повече от 5 страници), с дата и подпис, в което кандидатът следва да посочи своята мотивация, да представи доказателства за доказани резултати в областите, посочени в точка 5.2, и също така да изложи своята визия за бъдещите предизвикателства, пред които ще се изправи КР;
 • актуална автобиография (формат Europass);
 • клетвена декларация с дата и подпис (вж. формуляра в приложение I), потвърждаваща, че условията за допустимост, изброени в точка 4, са изпълнени;
 • контролния списък, включен в приложение II, с дата и подпис;
 • копие на документ за самоличност;
 • копие на дипломата, изисквана за степента (вж. т. 4 по-горе);
 • копие от документите, удостоверяващи професионалния опит, които дават възможност за проверка на опита на кандидата, в съответствие с условията, определени в точка 4;
 • контролния списък, включен в приложение III, с дата и подпис.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.