Вие сте тук

Единният съвет за преструктуриране търси заместник-председател и директори по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането

Единен съвет за преструктуриране
сряда, 27 Март, 2019 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 март са публикувани обяви за свободни работни места в Единен съвет за преструктуриране. Едната обява се отнася за свободно работно място за поста на заместник-председател и директор по въпросите на корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и по надзора на Единния фонд за преструктуриране. Втората обява е за две свободни работни места за поста член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането.

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е европейският орган за преструктуриране. Той работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави членки, които заедно формират Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП). ЕСП работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ). Целта е запазване на финансовата стабилност. Неговата мисия е да се гарантира организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите държави членки и извън тях. Поради това на ЕСП се възлагат конкретни задачи и отговорности във връзка с подготвянето и извършването на преструктуриране на банки, които са проблемни или има вероятност да станат проблемни. ЕСП отговаря също за управлението на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП). По този начин се осигурява наличието на средносрочна финансова подкрепа, докато банката е в процес на реорганизация и/или преструктуриране. ЕСП е самофинансираща се агенция на Европейския съюз.

Мястото на работа ще бъде Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

Обява за свободно работно място за поста на заместник-председател и директор по въпросите на корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и по надзора на Единния фонд за преструктуриране

Избраният кандидат за позицията на заместник-председател. Той ще поеме своите задължения като член без право на глас на органа за вземане на решения на ЕСП – Съвета в пленарно и изпълнително заседание и като директор по въпросите на корпоративните услуги на ЕСП и по надзора на ЕФП. Той ще допринася активно за изпълнението на задачите и отговорностите на ЕСП в съответствие с мандата, който му е възложен по силата на Регламента за ЕМП.

Той ще изпълнява функциите на председателя на ЕСП, когато последният отсъства или е обективно възпрепятстван.

Заместник-председателят ще подпомага председателя на ЕСП. Той ще действа като негов заместник при упражняването на ежедневното управление в ЕСП, по-конкретно по отношение на корпоративните услуги.

Критерии за допустимост:

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз,
 • Университетска степен или диплома: да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: да притежават най-малко 20 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне 10 години в области, свързани с управлението на корпоративните услуги и/или с управлението на финансовите институции или други съотносими частни/публични субекти;
 • Опит на висше управленско равнище: най-малко 5 години професионален опит в ръководенето на организация на висша управленска длъжност, желателно като главен оперативен директор;
 • Езици: да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително поне още един от официалните езици на Европейския съюз.

Обява за две свободни работни места за поста член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането

Избраните кандидати ще поемат своите задължения като членове с право на глас на органа за вземане на решения на ЕСП – Съвета в пленарно и изпълнително заседание и като директори по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането в ЕСП. Като членове с право на глас на Съвета в пленарно и изпълнително заседание те ще допринасят активно за изпълнението на задачите и отговорностите на Съвета в съответствие с мандата, който им е възложен по силата на Регламента за ЕМП.

Критерии за допустимост:

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз,
 • Степен или диплома за висше образование: да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е 4 или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: да притежават най-малко 20 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне 10 години в области, свързани с надзора, реорганизацията или преструктурирането на финансови институции и с регулирането на финансовите пазари;
 • Опит на висше управленско равнище: най-малко 5 години професионален опит в ръководенето на организация на висша управленска длъжност;
 • Езици: да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително поне още един от официалните езици на Европейския съюз.

Преди да подадете своята кандидатура, моля, проверете внимателно дали отговаряте на всички критерии за допустимост.

Кандидатстването се извършва посредством регистриране в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 април 2019 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявите можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста на заместник-председател и директор по въпросите на корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и по надзора на Единния фонд за преструктуриране (COM/2019/20034) (860.53 KB, PDF)

Обява за две свободни работни места за поста член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането (COM/2019/20035) (859.17 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 29 април е публикувана следната поправка на текстовете на конкурсите:

вместо: „Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 април 2019 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.“

да се чете: „Крайният срок за подаване на кандидатури е 17 май 2019 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.