Вие сте тук

Европейската агенция по химикали търси член и заместник/допълнителен член на Апелативния съвет

Европейската агенция по химикали
Дата на публикуване: 
петък, 19 Юни, 2020 - 11:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 юни е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на член и заместник/допълнителен член на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали с юридическа квалификация.

Европейската агенция по химикали (Агенцията), създадена на 1 юни 2007 г. Намира се в Хелзинки, Финландия и изпълнява основна роля в прилагането на Регламентите REACH, КЕО, РБ и ПОС.

Наскоро на Агенцията бяха възложени специфични задачи в обхвата на Рамковата директива за отпадъците и Регламента за устойчивите органични замърсители.

Апелативният съвет се произнася по жалби срещу определени индивидуални решения на Агенцията. Апелативният съвет се произнася и по жалби срещу решения на Агенцията.

В състава на Апелативния съвет влизат председателят и още двама членове. Те са служители на Агенцията. Те имат заместници, които не са служители на Агенцията, и които ги заместват в тяхно отсъствие. Правилата, приложими за членовете на Апелативния съвет, се отнасят по аналогия и за заместниците им.

По-конкретно, членовете на Апелативния съвет с юридическа квалификация изпълняват следните задачи:

 • разглеждат и вземат решения по обжалвания по независим и безпристрастен начин;
 • спазват правните принципи и разпоредби, свързани със съответните производства;
 • докладват по жалбите, определени от председателя;
 • извършват първоначалния анализ на жалбите;
 • участват в провеждането на производството, като допринасят за приемането на процесуалните решения (интервенции и др.) и като предлагат процедурни мерки (искания за представяне, въпроси до страните и т.н.);
 • участват в устни изслушвания;
 • подготвят своевременно и изчерпателно решенията по обжалванията;
 • участват във вземането на решения относно вътрешните правила за разглеждането на жалби и относно организацията на апелативния съвет и неговата работа;
 • участват във вземането на решения относно практически инструкции от процедурно естество за страните.

Кандидатите трябва

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайната дата за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, или граждани на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия);
 • да притежават призната образователна степен по право или
 • след успешно завършен курс на университетско обучение с нормална продължителност от четири или повече години, даващо право на следдипломно обучение; или
 • след успешно завършен курс на университетско обучение, удостоверен със степен, с нормална продължителност от три години и допълнително една година подходящ професионален опит (тази една година професионален опит не може да бъде включена в следдипломния професионален опит, който се изисква по-долу);
 • aко университетската степен не е по право, кандидатът трябва да притежава и професионална квалификация, която му дава право да практикува като юрист;
 • най-малко 12 години професионален опит в областта на правото (придобит след получаване на университетската степен), поне пет години от които - в областта на правото на ЕС или поне пет години от които са свързани със съдебен или подобен опит в международен и/или национален съд или апелативен орган, сравним с Апелативния съвет;
 • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по най-малко още един официален език на Европейския съюз в степен, достатъчни за изпълнение на задълженията им;
 • към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване трябва да могат да завършат пълния петгодишен мандат в съответствие с член 47, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, преди да достигнат възраст за пенсиониране. За срочно наети служители на ЕС, които са встъпили в длъжност от 1 януари 2014 г., като дата на достигане на пенсионна възраст се определя краят на месеца, в който лицето навършва 66-годишна възраст.

Кандидатите трябва също така да отговарят на следните формални критерии към крайната дата за подаване на заявленията за кандидатстване:

 • да се ползват с пълните си права на граждани;
 • да са изпълнили законовите си задължения по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно пригодността за изпълнение на задълженията си;
 • да са физически годни да изпълняват своите задължения.

Преди да подадете заявлението си за кандидатстване, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва да“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит и относно владеенето на езици. Неизпълнението на което и да е от тези изисквания за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Той ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация, както и за поддържане на контакт с Вас по време на различните етапи на процеса на подбор. Моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да кандидатствате, трябва да изпратите автобиография и мотивационно писмо на следния адрес на електронна поща: GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu

Ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана.

Крайният срок за кандидатстване е 14 август 2020 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на член и заместник/допълнителен член на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали с юридическа квалификация (543.32 KB, PDF)