Вие сте тук

Европейската агенция по химикали търси заместник-членове/допълнителни членове на Апелативния съвет

Европейската агенция по химикали
Дата на публикуване: 
вторник, 19 Март, 2019 - 11:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 март е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на заместник-членове/допълнителни членове на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали с техническа квалификация.

Европейската агенция по химикали (Агенцията), създадена на 1 юни 2007 г. Намира се в Хелзинки, Финландия и изпълнява основна роля в прилагането на Регламентите REACH, КЕО, РБ и ПОС.

Апелативният съвет се произнася по жалби срещу определени индивидуални решения на Агенцията. Апелативният съвет се произнася и по жалби срещу решенията на Агенцията.

Апелативният съвет се състои от председател и двама други членове, които са служители на Агенцията. Те имат заместници, които ги представляват в тяхно отсъствие. Заместниците не са служители на Агенцията.

Председателят и другите членове на Апелативния съвет трябва да бъдат независими. При вземането на решения те не са обвързани от никакви указания. Те не изпълняват никакви други задължения в Агенцията.

За да се осигури безпрепятствената работа на Апелативния съвет, при изпълнение на своите задължения той се подпомага от секретариат, оглавяван от секретар. Секретарят се назначава пряко от председателя на Апелативния съвет.

Заместник-членът на Апелативния съвет с техническа квалификация изпълнява по-конкретно следните задачи:

 • разглежда и се произнася по жалби по независим и безпристрастен начин;
 • спазва правните принципи и правила в производствата;
 • изпълнява ролята на докладчик по обжалванията;
 • провежда предварителни проучвания по жалбите;
 • взема решения по допустимостта на жалбите;
 • подготвя уведомления до страните;
 • участва в устни изслушвания;
 • съставя своевременно и старателно решенията по обжалванията;
 • осигурява специализирани знания за химикалите или аналогичните вещества.

Повече информация за Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали можете да видите на следния уеб адрес: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайната дата за подаване на заявленията кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, или граждани на държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия);
 • да притежават призната образователна степен или
 • след успешно завършено университетско обучение, когато обичайната продължителност на университетското обучение е четири или повече години и дава право на следдипломно обучение, или
 • след успешно завършено университетско обучение, удостоверено с образователна степен, когато обичайната продължителност на университетското обучение е три години, и допълнително една година подходящ професионален опит (тази една година професионален опит не може да бъде включена в следдипломния професионален опит, който се изисква по-долу);
 • да имат най-малко 12 години професионален опит в научна или техническа област от значение за REACH, в т.ч. оценка на опасността, оценка на експозицията или управление на риска от химични вещества по отношение на човешкото здраве или околната среда, или в свързани области (придобит след получаването на университетската степен или степента и опита или равностойната квалификация, посочени по-горе), включително поне пет години професионален опит в регулаторното управление на химикали или аналогични регулаторни системи;
 • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по най-малко още един официален език на Европейския съюз в степен, достатъчна за изпълнение на задълженията им.

Желателно е кандидатите да бъдат в състояние да прослужат поне един мандат от 5 години.

Кандидатите трябва също така да отговарят на следните формални критерии към крайната дата за подаване на заявленията:

 • да се ползват с пълните си права на граждани;
 • да са изпълнили законовите си задължения по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно пригодността за изпълнение на задълженията си.

Критерии за подбор

 • добро познаване и разбиране на техническите аспекти на Регламента REACH и на законодателството на ЕС в областта на биоцидите или на аналогични нормативни системи;
 • способност за вземане на решения и за колективна работа с други лица;
 • добри умения за устно и писмено общуване (основният работен език в Агенцията е английският).

За предимство ще се считат:

 • познанията и разбирането на нормативните процедури или съдебната практика;
 • признатият опит в областта на правото на Европейския съюз, свързано с химикалите, или в друга аналогична нормативна област;
 • опит с работа в колективен орган;
 • опит с работа в многокултурна и многоезична среда.

Преди да подадете заявлението си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, особено на изискванията за образователна степен (диплома) и професионален опит, както и владеенето на езици. Неизпълнението на което и да е от тези изисквания за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Кандидатите трябва да имат валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на записването им и за поддържане на връзка с тях на различните етапи от процеса на подбор. За всяка промяна в адреса на електронната поща на кандидата по време на процеса на подбор следва да се изпрати съобщение.

За попълване на заявлението кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на следния адрес на електронна поща:

GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu

Кандидатите се приканват да посочат всички езици на ЕС, които владеят, както и съответното равнище на владеене в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците.

Кандидатите ще получат електронно писмо с потвърждение, че заявлението им е заведено. Ако не се получи потвърждение по електронна поща, заявлението не е заведено.

За повече сведения и/или в случай на технически проблеми, моля, пишете на следния електронен адрес: grow-d1@ec.europa.eu

Крайният срок за кандидатстване е 26 април 2019 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време. Кандидатурите след крайния срок няма да бъдат приемани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на заместник-членове/допълнителни членове на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали с техническа квалификация (467.73 KB, PDF)