Вие сте тук

Европейската агенция за гранична и брегова охрана търси изпълнителен директор

FRONTEX
Дата на публикуване: 
вторник, 21 Юни, 2022 - 09:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 юни е публикувано обявление, че Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) обявява свободно работно място за длъжността изпълнителен директор.

Frontex се намира във Варшава, Полша. Агенцията е в процес на значително увеличаване на числеността на персонала, за да изпълнява разширените си задачи въз основа на регламента.

В Регламента за европейската гранична и брегова охрана се предвижда създаването на Постоянен корпус на европейската гранична и брегова охрана. До 2027 г. ще наброява до 10 000 служители, разположени по външните сухопътни, морски и въздушни граници на Европейския съюз и Шенгенското пространство. Агенцията също така е натоварена да бъде оперативният компонент на политиката на ЕС в областта на връщането и значително засилва ролята си в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

Със създаването на Постоянния корпус – първата европейска правоприлагаща униформена служба – Frontex предлага уникална, новаторска възможност да бъде част от оперативния компонент на ЕС за европейското интегрирано управление на границите.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайт на Frontex.

Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Frontex и е законният представител на Агенцията.

Изпълнителният директор се придържа към най-строгите принципи на почтеност и етика.

Изпълнителният директор се отчита пред управителния съвет и отговаря за изпълнението на стратегическите решения, приети от управителния съвет. Агенцията се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета в съответствие с регламента за нейното създаване.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз. При условие че управителният съвет на Frontex вземе решение за разрешаване на изключение, в съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз заявления могат да се подават и от граждани на Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн;
  • степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, като нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата)
  • професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват споменатите по-горе квалификации. Най-малко 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията;
  • управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, внимателно трябва да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионален опит на високо равнище и езикови умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 19 юли 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейска агенцията за гранична и брегова охрана (срочно нает служител – степен AD 14) (884.86 KB, PDF)