Вие сте тук

Европейската агенция за контрол на рибарството търси изпълнителен директор

Европейска агенция за контрол на рибарството
Дата на публикуване: 
вторник, 14 Юли, 2020 - 10:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция за контрол на рибарството.

Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) е агенция на ЕС със седалище във Виго, Испания.

Понастоящем в агенцията работят около 70 души, а бюджетът ѝ за 2020 г. възлиза на приблизително 17 милиона евро.

Нейната мисия и задачи включват, наред с другото, оперативна координация на дейностите по контрол и инспекция на рибарството от страна на държавите членки и подкрепа за тяхното сътрудничество. Целта е да бъдат спазени правилата на ОПОР, за да се гарантира нейното ефективно и еднакво прилагане. Така също Агенцията подпомага Европейската комисия и държавите членки с цел осигуряване на високо равнище на еднакво и ефективно изпълнение на техните задължения съгласно правилата на ОПОР. Това включва борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, и ги подпомага в отношенията им с трети държави и регионални международни риболовни организации, в които Съюзът членува. В сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за морска безопасност Агенцията подпомага националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана на национално равнище и на равнището на Съюза, както и, ако е целесъобразно, на международно равнище.

Изпълнителният директор ще ръководи и представлява Агенцията. Той ще бъде законният представител и лицето на Агенцията пред обществеността. Той е независим при изпълнението на своите задължения и отговаря за действията си пред административния съвет. Административният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка и шестима представители на Европейската комисия.

Изпълнителният директор играе централна роля в ръководенето на агенцията. Той отговаря за вземането на административните, оперативните и финансовите мерки, необходими за нормалното функциониране на агенцията и за тяхното управление.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията и носи цялата отговорност за нейните дейности, като осигурява постигането на нейните цели.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, които трябва да бъдат изпълнени към крайния срок за подаване на кандидатури:

  • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Висше образование или диплома: образователно равнище, което съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години, или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на изискваната по-горе квалификация. Най-малко 5 години от този опит трябва да са били придобити в област, която е от значение за дейностите на Агенцията;
  • Управленски опит: най-малко пет години професионален опит, придобит на висша ръководна длъжност;
  • Езици: да притежават задълбочени познания по един от езиците на Съюза и задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз. Задоволителното владеене на други официални езици на Европейския съюз ще се счита за предимство. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да изпълнят целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Местоработата е във Виго (Испания), където се намира седалището на Агенцията.

Изпълнителният директор се очаква да встъпи в длъжност на 1 септември 2021 г.

На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е сряда, 9 септември 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор (срочно нает служител – Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (895.06 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 септември са публикувани следните поправки на текста на конкурса:

На страница 5, „Подбор и назначаване“ третата алинея

вместо: „Кандидатите, предложени от комисията за предварителен подбор, могат да бъдат поканени на събеседване с консултативния комитет по назначенията (ККН) на Европейската комисия. Ако бъдат поканени да участват в събеседване с ККН, от тях ще се изисква да преминат през „център за оценяване“, ръководен от външни консултанти за подбор на кадри. Подбраните от ККН кандидати ще бъдат поканени на събеседване с члена на Комисията, който отговаря за околната среда, океаните и рибарството (11). След тези събеседвания членът на Комисията, който отговаря за околната среда, океаните и рибарството, предлага на Комисията списък с най-малко двама кандидати. Комисията може да реши да започне нова процедура за подбор, ако сметне, че никой от кандидатите не е подходящ.“

да се чете: „Кандидатите, предложени от комисията за предварителен подбор, могат да бъдат поканени на събеседване с консултативния комитет по назначенията (ККН) на Европейската комисия. Ако бъдат поканени да участват в събеседване с ККН, от тях ще се изисква да преминат през „център за оценяване“, ръководен от външни консултанти за подбор на кадри. Подбраните от ККН кандидати ще бъдат поканени на събеседване с члена на Комисията, който отговаря за околната среда, океаните и рибарството (11).“

На страница 6, „Краен срок“

вместо: „Крайният срок за регистрация е сряда, 9 септември 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е сряда, 16 септември 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“