Вие сте тук

Европейската централна банка търси членове за Административния съвет

Дата на публикуване: 
четвъртък, 16 Май, 2019 - 16:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 май е публикувана покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като член на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка.

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е съставен от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните компетентни органи на държавите членки, чиято парична единица е еврото. Той има възможността да установява тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, чиято парична единица не е еврото. ЕЦБ отговаря за цялостното функциониране на ЕНМ.

ЕЦБ е създала Административен съвет за преглед за целите на извършване на вътрешен административен преглед на решенията, взети от ЕЦБ в изпълнение на възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 правомощия, след искане за преглед.

Административният съвет съставлява неразделна част от ЕНМ. Административният съвет се състои от петима членове и двама заместници, които се ползват с отлична репутация. Административният съвет разполага с достатъчно ресурси и експертен опит, за да оценява упражняването на правомощията на ЕЦБ. Членовете на Административния съвет и двамата заместници се назначават от ЕЦБ с мандат от пет години, който може да бъде подновен веднъж, и действат независимо и в обществен интерес.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават всичките следни умения и компетентности:

  • много добро познаване и разбиране на законодателството на Съюза в сферата на банковото дело и други финансови услуги;
  • много добро познаване и разбиране на функционирането на банковия сектор;
  • много добро познаване и разбиране на надзорните процедури и съдебната практика в контекста на процедурите за обжалване на надзорни актове.

Освен това притежаването от кандидатите на някои от следните умения и компетентности се счита за отчетливо предимство:

надзорен опит в банковия сектор или юридически опит по отношение на надзора;

задълбочено познаване на институциите на Съюза и процесите на вземане на решения на Съюза, както и други европейски и международни процеси, свързани с дейността на ЕЦБ и по-специално с ЕНМ;

задълбочено познаване на задачите и функционирането на ЕЦБ и по-специално на ЕНМ.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на всеки от следните критерии за допустимост (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления). Те трябва:

  • да бъдат граждани на държава членка на Съюза и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;
  • да владеят много добре английски език с доказана способност да се изразяват писмено и с презентационни умения;
  • да имат добри познания по поне един друг официален език на Съюза.

Много доброто или доброто владеене на други официални езици на Съюза би било предимство.

Освен това кандидатите не трябва понастоящем да са членове на Надзорния съвет на ЕЦБ, нито пък да са били на такава позиция поне една година преди крайната дата за подаване на заявленията.

За да бъдат валидни, заявленията трябва да бъдат подадени в съответствие с посочената по-долу процедура и да съдържат следното:

попълнен формуляр на заявление, достъпен на следния адрес: http://www.ecb.europa.eu

актуална автобиография (образецът на европейския формат за автобиография (препоръчително) може да бъде изтеглен на същия уеб адрес).

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 21 календарни дни след датата (16 май 2019 г.) на публикуване на тази покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз.

Заявленията могат да бъдат подадени чрез препоръчана поща или частна куриерска служба, като пощенското клеймо или дата на разписката, издадена от куриерската служба, служат като доказателство за спазването на посочения по-горе краен срок за подаване на заявленията. Независимо от това ЕЦБ няма да разгледа заявленията, които достигнат до ЕЦБ 10 календарни дни след изтичането на посочения по-горе краен срок. Заявленията трябва да бъдат подадени на следния адрес:

European Central Bank,
Director General Legal Services,
60640 Frankfurt am Main,
Germany

Заявлението трябва да бъде подписано от кандидата.

Заявленията, подадени след горепосочения краен срок или чрез други средства, например по факс, няма да се вземат предвид. Неясни или непълни заявления няма да бъдат разглеждани. За да се улесни процеса на подбор, всички комуникации с кандидатите във връзка с тази покана за изразяване на интерес се осъществяват на английски език.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като член на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия) (189.53 KB, PDF)