Вие сте тук

Европейската централна банка търси председател на Надзорния съвет

Европейската централна банка
сряда, 17 Май, 2023 - 11:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 май е публикувано обявление, че Европейската централна банка (ЕЦБ) търси подходящ кандидат с опит в областта на банковото дело и финансите, който да заеме длъжността председател на Надзорния съвет от 1 януари 2024 г.

ЕЦБ отговаря за политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции. Създаден е единният надзорен механизъм (ЕНМ). ЕНМ е съставен от ЕЦБ и националните компетентни органи на държавите членки, чиято парична единица е еврото, с възможността за установяване на тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, чиято парична единица не е еврото. ЕЦБ отговаря за цялостното функциониране на ЕНМ.

Председателят на Надзорния съвет отговаря за следните конкретни задачи:

  • председателство на Надзорния съвет;
  • председателство на ръководния комитет на Надзорния съвет;
  • представяне на годишния доклад на ЕЦБ относно изпълнението на надзорните ѝ задачи публично на Европейския парламент и на Еврогрупата в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
  • участие по искане на Еврогрупата в изслушвания, провеждани от Еврогрупата по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ, в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
  • участие по искане на Европейския парламент в изслушвания, провеждани от компетентните комисии на Европейския парламент, по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ, и провеждане при поискване на поверителни устни обсъждания при закрити врати с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ, когато тези обсъждания се изискват за упражняването на правомощията на Европейския парламент съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз;
  • участие по покана на националния парламент на участваща държава членка в обмен на мнения във връзка с надзора над кредитните институции в тази държава членка заедно с представител на националния компетентен орган.

Кандидатите трябва да изпратят заявленията си, придружени от автобиография, с препоръчана поща или частна куриерска служба не по-късно от 23 юни 2023 г. (датата на пощенското клеймо за препоръчана поща или частна куриерска служба) на следния адрес:

European Central Bank
President’s office
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt, Germany

За да се вземат предвид възможните забавяния по пощата, заявленията и автобиографиите, изпратени с препоръчана поща или с частна куриерска служба, както е посочено по-горе, трябва да бъдат изпратени и в електронен вид на адрес: SBSelection@ecb.europa.eu до 23 юни 2023 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – председател на Надзорния съвет (839.5 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.