Вие сте тук

Европейската прокуратура търси административен директор

вторник, 27 Октомври, 2020 - 11:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 октомври е публикувано обявление, че Европейската прокуратура обявява свободна позиция за поста административен директор.

Европейската прокуратура е независима европейска прокурорска служба. Тя отговаря за провеждането на разследвания и преследването по наказателен ред на престъпления, засягащи бюджета на Съюза, включително измами, корупция, изпиране на пари и тежки трансгранични измами с ДДС.

Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург.

Европейската прокуратура търси подходящи кандидати за длъжността административен директор, които имат доказан професионален опит в предоставянето на висококачествена административна подкрепа за големи организации. Административният директор се назначава от колегията на Европейската прокуратура от списък на успешно издържалите конкурса кандидати, предложен от европейския главен прокурор.

Административният директор е законният представител на Европейската прокуратура за административни и бюджетни цели и изпълнява нейния бюджет.

Административният директор е независим в изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема указания от никое правителство или друг орган.

Критерии за допустимост

За да бъдат счетени за допустими, към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии за допустимост:

 • да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, при което нормалният период за висше образование е четири години или повече, и след получаване на дипломата – най-малко 15 години подходящ професионален опит;
 • или да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, за най-малко три години, и след получаването на дипломата – най-малко 16 години подходящ професионален опит.

Освен това към крайния срок за кандидатстване кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

 • да е гражданин на една от държавите членки на Съюза, и да се ползва с пълните си граждански права;
 • да е изпълнил всички свои задължения съгласно закона, засягащи военната служба;
 • да представи подходящи писмени препоръки относно годността си да изпълнява своите задължения;
 • да е физически годен да изпълнява служебните си задължения;
 • да представи доказателства за задълбочено владеене на един от езиците на Съюза и задоволително владеене на друг от езиците на Съюза в степента, необходима за изпълнението на своите служебни задължения.

Кандидатът/служителят трябва или да притежава валидно разрешение за достъп до квалифицирана информация на ниво „SECRET UE/EU SECRET“, или да е готов да премине през национална процедура за проверка в областта на сигурността (за да му бъде разрешено да изпълнява длъжността си).

За да бъдат валидни техните заявления, кандидатите трябва:

 • да използват и надлежно да попълнят формуляра за кандидатстване на Европейската прокуратура, който може да бъде намерен на уебсайта на ГД „Правосъдие и потребители“;
 • да изпратят кандидатурата си (за предпочитане във формат pdf) само по електронна поща на адрес EPPO-Recruitment-AD@eppo.europa.eu преди изтичане на крайния срок;
 • в полето „Относно“ на електронното писмо следва да се посочи референтният номер на обявената свободна длъжност, както и фамилното име на кандидата;
 • формулярът за кандидатстване трябва да бъде запазен, както следва: ФАМИЛИЯ_Име_Референтен номер.

Крайният срок за кандидатстване е 24 ноември 2020 г., 23:59 ч. централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Административен директор – EPPO/AD/2020/004 (989.62 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.