Вие сте тук

Европейската служба за борба с измамите търси директор на Дирекция А „Разходи – Операции и разследвания“

понеделник, 22 Февруари, 2021 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 февруари е публикувано обявление, че Европейска служба за борба с измамите (OLAF) обявява за свободно работно място за длъжността директор на Дирекция А „Разходи – Операции и разследвания“.

Борбата с измамите и другите незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, е от решаващо значение за доверието в европейския проект.

Мисията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има три аспекта: службата защитава финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС), като разследва измамите, корупцията и други незаконни дейности;

тя установява и разследва сериозни случаи, свързани с изпълнението на професионалните задължения на членовете и служителите на институциите и органите на ЕС, което може да доведе до дисциплинарни или наказателни производства;

тя подпомага институциите на ЕС, по-специално Европейската комисия, в разработването и прилагането на законодателството и политиките за борба с измамите.

OLAF е генерална дирекция на Европейската комисия, но се ползва с регламентирана независимост при провеждането на разследвания. Изпълнението на разследващите функции на OLAF се наблюдава от надзорен съвет, съставен от петима независими членове, които не са служители на Европейската комисия.

Оперативните дирекции в рамките на OLAF отговарят за разследванията, подпомагани от Центъра за знания и Дирекция „Общи въпроси“, която управлява администрацията на OLAF.

Дирекция „Разходи – Операции и разследвания“ на OLAF (OLAF.A) защитава финансовите интереси и репутацията на ЕС. Тя провежда административни разследвания и операции във връзка с измами, корупция и други сериозни нередности срещу финансовите интереси на Европейския съюз.

Дирекцията се състои от пет отдела, в които работят около 100 служители, основно разследващи служители от различни професионални поприща, включително бивши прокурори, полицейски служители и одитори.

Под ръководството на генералния директор и на заместник генералния директор, директорът:

 • следи за провеждането на разследвания, водещи до приемането на окончателни доклади и евентуални препоръки, които се предават на органите на европейските институции за евентуално наказателно преследване, финансово възстановяване, административни последващи действия и/или дисциплинарни действия и, когато е уместно – на съдебните органи на държавите членки за евентуално наказателно преследване;
 • разработва и прилага стратегията на OLAF за разследване в рамките на борбата с измамите, незаконните дейности и корупцията в областите, попадащи в сферата на отговорност на дирекцията;
 • осигурява ефективно планиране и управление на дейностите на дирекцията (спазване на стандартите за качество, наблюдение на крайните срокове, работния процес, напредъка и постигането на целите);
 • ръководи работата на началниците на отдели и контролира дейността на дирекцията;
 • осигурява ефективното планиране, използване и управление на човешките и финансовите ресурси на дирекцията, както и ефективното им разпределение между отделите в сътрудничество със заместник генералния директор

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити в област, тясно свързана с обявената длъжност;
 • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на подобна длъжност на високо равнище в област, свързана с обявената длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 22 март 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Европейска служба за борба с измамите (OLAF) – Обява за свободно работно място за длъжността директор на Дирекция А „Разходи – Операции и разследвания“ (степен AD 14) – Белгия/Брюксел (873.98 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.