Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)
Дата на публикуване: 
четвъртък, 23 Май, 2019 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание с тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD 5).

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнението на мисията на институцията или органа, за които работят.

AD 5 е степента, на която повечето лица с висше образование започват кариерата си на администратори в европейските институции.

Формулярът за кандидатстване е разделен на 2 части, като за всяка част има отделен краен срок за подаване. Към датата, на която изтича крайният срок за подаване на първата част на електронния формуляр за кандидатстване, трябва да отговаряте на всички общи, посочени по-долу. В хода на конкурса EPSO ще провери дали изпълнявате общите условия за допустимост

Общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Първи краен срок за кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO е до 25 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Срокът, в който трябва да бъде попълнена втората част на формуляра за кандидатстване, ще бъде съобщен на кандидатите, поканени да я попълнят, скоро след изтичането на първия краен срок.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/373/19 – Администратори (AD 5) (943.34 KB, PDF)