Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за асистенти

pic
четвъртък, 17 Ноември, 2022 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 ноември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите конкурса кандидати, от които институциите и други органи на Европейския съюз (ЕС) могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като асистенти (степен AST 3).

Конкурсът обхваща три области. Всеки кандидат може да кандидатства само за една от тях. Кандидатите трябва да направят своя избор при подаването на своята кандидатура, като след валидирането на формуляра си за кандидатстване няма да могат да правят повече промени.

  • Асистентите в област 1 – Оперативна сигурност. Оказват съдействие по всички въпроси, свързани със защитата на лица, сгради и друга инфраструктура, оборудване, чувствителна и класифицирана информация, както и други активи, които са от значение за институциите и други органи на ЕС. За някои работни места в областта на оперативната сигурност може да има задължение за носене на оръжие и да се изисква ангажимент за непрекъснато обучение за боравене с огнестрелно оръжие, както и за физическа подготовка.
  • Асистентите в област 2 – Техническа сигурност. Допринасят за концептуалната дейност, техническото управление, анализа, както и за техническия и административния надзор, свързани със сградните инсталации и инсталациите за техническа сигурност.
  • Асистентите в област 3 – 3дравословни и безопасни условия на труд. Подпомагат прилагането на превантивни мерки за здраве, безопасност и хигиена на работното място, координирането на аспектите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, по време на етапите на планиране и строителство на сгради, съставянето на планове и указания, свързани със здравето, безопасността и хигиената, както и управлението на извънредни ситуации.

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване, кандидатите трябва да отговарят на всички общи условия за допустимост, посочени по-долу.

Кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем права като граждани на държава-членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате трябва да имате EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO до 20 декември 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Кандидатите трябва да качат в своя EPSO профил сканирани копия на удостоверителните документи, подкрепящи посоченото в техния формуляр за кандидатстване. EPSO ще предостави допълнителни подробности и инструкции.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/155/22 – Асистенти (AST 3) по сигурност и безопасност в областите оперативна сигурност, техническа сигурност и здравословни и безопасни условия на труд (1.29 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.