Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал организира конкурс за секретари

четвъртък, 25 Юни, 2020 - 10:49
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „секретари“ (функционална група AST-SC).

Конкурсът се отнася за две степени. Можете да кандидатствате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път. Въпреки това, при определени условия, описани в точка 4 от раздел „КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?“, конкурсната комисия може да пренасочи Вашата кандидатура за степен SC 2 към степен SC 1.

Институциите на ЕС търсят многоезични и поливалентни секретари, които да изпълняват различни секретарски задачи в рамките на службите.

По принцип секретарите оказват съдействие на едно или няколко лица, служби или отдели в институцията, често с помощта на компютърни приложения за обработка на текст, електронна кореспонденция, таблици и бази данни. Ето защо е необходимо задълбочено познаване на тези компютърни приложения.

Функциите, изпълнявани от секретарите, могат да включват:

  • подготвяне на досиета;
  • помощ при организирането и координирането на дейността на службата (срещи, официални пътувания, дневник), приемане на обаждания и съобщения;
  • управление на документи и искания за предприемане на действие (получаване, обработване, проследяване и архивиране на документи, доклади и кореспонденция);
  • подготвяне, обработване, финализиране и проверяване на документи и таблици (редактиране, форматиране);
  • събиране, обобщаване и разпространяване на информация (актуализиране на бази данни, досиета).

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на общите условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 8 септември 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST-SC/10/20 – Секретари (SC 1 и SC 2) (1.15 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 март 2022 г. е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 5 раздел „5) Фаза на оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Фаза на оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в тази фаза, ще бъде най-много 2 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка степен. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати на теста за умения за работа с Microsoft Office Word, ще бъдете поканен да участвате във фазата на оценяване.

По време на фазата на оценяване се проверяват седем общи компетенции (за всяка от които максималният брой точки е 10) и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта се използват два теста на посочения от Вас език 2, както е описано в следните матрици:

Компетенция Тестове
1. Анализ и разрешаване на проблеми Свързано с областта интервю
2. Комуникация Свързано с областта интервю
3. Постигане на качество и резултати Ролево упражнение
4. Учене и развитие Ролево упражнение
5. Определяне на приоритети и организиране Ролево упражнение
6. Издръжливост Свързано с областта интервю
7. Работа с други хора Ролево упражнение

Изискван минимум: 35 от 70 точки общо

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

35 от 70 точки

Освен ако не получат други указания, кандидатите трябва да качат в своя EPSO профил сканирани копия на удостоверителните документи, подкрепящи посоченото в техния формуляр за кандидатстване. EPSO ще предостави допълнителни подробности и инструкции.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.