Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

петък, 7 Юни, 2019 - 11:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за администратори в следните области:

 • Конкурентно право;
 • Финансово право;
 • Право в областта на икономическия и паричен съюз;
 • Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС;
 • Защита на евромонетите срещу фалшифициране.

Работата включва следните задачи, без да се ограничава само до тях:

 • провеждане на разследвания: събеседвания с участници на пазара, изготвяне и анализиране на въпросници за проучване на пазара, преглед на вътрешни документи;
 • извършване на правни и икономически анализи;
 • изготвяне на решения и на предложения за политиката;
 • представяне на делата и на предлаганите насоки пред йерархията и комисаря;
 • оказване на съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз (ЕС);
 • участие в различни работни групи по въпроси, касаещи политиката, законодателството и др.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

 • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава  членка на ЕС;
 • Да сте изпълнили задълженията, наложени от националното законодателство по отношение на военната служба;
 • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 9 юли 2019 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/374/19 – администратори (AD 7) (966.96 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 5 ноември е публикувано следното допълнение към конкурса:

 1. Заради пандемията от Covid-19, от 6 март 2020 г. насам EPSO трябваше да прекъсне и преустанови всички свои дейности в рамките на центъра за оценяване в помещенията си в Брюксел и Люксембург, за да вземе всички подходящи предпазни мерки съгласно инструкциите и насоките, дадени от институциите на ЕС и националните органи. Това се отрази и на организирането на тестовете на компютър, които трябва да се състоят в деня на провеждане на центъра за оценяване. Първоначално EPSO планираше да поднови от средата на септември 2020 г. тестовете в рамките на центъра за оценяване за редица конкурси. Предвид настоящата ситуация с Covid-19 обаче, при която от съображения, свързани с общественото здраве, националните органи въведоха мерки, забраняващи големи събирания на хора и ограничаващи пътуванията, в обозримо бъдеще няма да бъде възможно да се организират тестове с физическо присъствие в помещенията на EPSO. Тъй като бе предвидено тестовете с въпроси с избор между няколко отговора да се състоят в деня на провеждане на центъра за оценяване, EPSO трябваше да намери алтернативни начини за провеждане на тези тестове. Ето защо сега тези тестове ще се провеждат в един от акредитираните центрове за тестове на EPSO.
 2. За да приключи конкурсите на общо основание в разумен срок, EPSO ще организира тестване онлайн (дистанционно) за тестовете в рамките на центъра за оценяване. Дистанционното провеждане на тестовете онлайн ще позволи на кандидатите да положат тестовете у дома, в офиса си и т.н., без да е необходимо да пътуват до център за тестване на EPSO. От сега нататък това тестване ще се провежда чрез видеоконферентна връзка онлайн. Информация за всички технически подробности ще бъде предоставена своевременно, включително инструкции как да се тества връзката преди действителния ден на провеждане на тестовете. Поканите за тестовете ще бъдат публикувани в EPSO профилите на кандидатите. Кандидатите трябва да проверяват своя EPSO профил най-малко два пъти седмично.
 3. Някои кандидати вече са се явили лично на тестовете в рамките на центъра за оценяване преди 6 март 2020 г. Резултатите от тези тестове ще останат валидни, с изключение на упражнението в група, което ще бъде заменено с друг тест: ситуационно интервю относно компетенциите. Кандидатите, които не са се явили лично на тестовете в рамките на центъра за оценяване преди 6 март 2020 г. и за които понастоящем вече не е възможно тестовете да се проведат чрез лично явяване, ще се явят дистанционно на всички тестове, които е трябвало да се проведат в рамките на центъра за оценяване, за един или няколко дни.
 4. За да се гарантира равно третиране, всички кандидати трябва да положат едни и същи тестове. Упражнението в група не може да се проведе по задоволителен начин дистанционно. Ако възникнат технически проблеми, динамиката на групата може да бъде изложена на риск и участващите кандидати може да бъдат засегнати по неблагоприятен начин. Поради това всички кандидати (включително тези, които вече са участвали в упражнението в група) ще трябва да се явят на ситуационно интервю относно компетенциите, което ще бъде организирано дистанционно вместо чрез онлайн видеоконферентна връзка и ще продължи между 30 и 40 минути. Ситуационното интервю относно компетенциите ще оцени редица общи компетенции (анализ и разрешаване на проблеми; учене и развитие; определяне на приоритети и организиране; издръжливост; работа с други хора; и ръководни умения) посредством въпроси към кандидатите за това как биха реагирали в конкретна ситуация. То се състои от индивидуална онлайн среща с обучен интервюиращ, който предоставя допълнителна информация по време на интервюто, като следва полуструктуриран сценарий. Около две до три седмици преди началото на периода, в който ще се извърши оценяването чрез ситуационно интервю относно компетенциите, кандидатите ще получат писмено задание и съпътстваща информация, които да им помогнат да се подготвят. В заданието от кандидата ще бъде поискано да замести колега и да поеме отговорност за различни задачи и ситуации, които ще бъдат обсъдени по време на интервюто. Ще бъдат включени и допълнителни ситуации, които не се базират на заданието. По време на интервюто кандидатите ще могат да ползват писменото задание и съпътстващата информация. Кандидатите ще бъдат интервюирани от служител на ЕС. Двама членове на конкурсната комисия ще наблюдават и оценяват представянето на всеки кандидат и ще поставят оценка на компетенциите, обхванати от теста. Интервюиращият няма да участва в оценяването на кандидата.
 5. Кандидатите, които все още не са се явили на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще се явят на тях в акредитираните центрове за провеждане на тестове на EPSO. Кандидатите ще могат да избират измежду голям брой акредитирани центрове както в цяла Европа, така и по света. Ще бъдат взети всички необходими санитарни мерки за провеждането на тестовете в тези центрове. Кандидатите ще бъдат поканени да се явят на тези тестове чрез отделна покана, посредством техния EPSO профил.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.