Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

четвъртък, 7 Октомври, 2021 - 11:06
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 октомври са публикувани две обявления, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба. Успешно издържалите конкурсите кандидати, които бъдат наети на работа, ще работят като „администратори“  и основно в Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Първият конкурс е за разследващи служители за борба с измамите и експерти по борба с измамите в следните области:

  • Област 1: Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията;
  • Област 2: Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки.

Вторият конкурс е за администратори в следните области:

  • Област 1: Цифрова криминалистика;
  • Област 2: Оперативен и стратегически анализ.

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване по електронен път, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 9 ноември 2021 г., 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/394/21 – Разследващи служители за борба с измамите (AD 7) и експерти по борба с измамите (AD 9) в следните области: Област 1: Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията – Област 2: Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки (1.34 MB, PDF)

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/395/21 – Администратори (AD 7) в следните области: Област 1: Цифрова криминалистика – Област 2: Оперативен и стратегически анализ (1.29 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.