Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

Дата на публикуване: 
четвъртък, 4 Февруари, 2021 - 10:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 февруари е публикуванo обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове за администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба.

Издържалите конкурса кандидати ще бъдат назначени основно от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“.

Като служител по въпросите на политиката, работещ в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони в ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, от Вас ще се очаква:

  • да разработвате политики и ново законодателство;
  • да прилагате и управлявате съществуващото законодателство;
  • да управлявате програми;
  • да извършвате икономически анализи и да представяте стратегически перспективи в областта на политиката;
  • да договаряте и/или наблюдавате изпълнението на търговски споразумения;
  • да допринасяте за дейностите по оценка на ефективността и европейската добавена стойност на мерките, за които отговаря ГД „Земеделие и развитие на селските райони“;
  • да представлявате ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в работни групи на Комисията, комитети на ЕС, институции на ЕС, международни организации и форуми.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 9 март 2021 г. в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание за администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони – EPSO/AD/389/21 (1.17 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 март 2022 г. е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на посочения от Вас език 2 на тестове в рамките на центъра за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Моля, имайте предвид, че работата по казус и писменият изпит в тази област могат да бъдат организирани в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Пълния текст на поправката можете да видите в Официалния вестник на ЕС.