Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси асистенти и експерти по информационни и комуникационни технологии

лаптоп
четвъртък, 17 Февруари, 2022 - 11:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 февруари са публикувани обяви, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание за асистенти (AST 4) и експерти (AD 7/AD 8) по информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Областите, в които се търсят асистенти са:

 • ИКТ инфраструктури, изчислителни облаци, мрежи и мидълуер;
 • Цифрова работна среда, автоматизация на офисната работа и мобилни компютърни технологии;
 • Разработка/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; Управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект
 • Сигурност на ИКТ;

Областите, в които се търсят експерти са:

 • ИКТ инфраструктури, изчислителни облаци, мрежи и мидълуер (AD 7);
 • Цифрова работна среда, автоматизация на офисната работа и мобилни компютърни технологии (AD 7);
 • Управление на информационни технологии и данни, управление на програми, портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес архитектура и организационна архитектура (AD 7);
 • Проектиране, разработка/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; Управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект (AD 7);
 • Сигурност на ИКТ (AD 8)

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на всички общи и условия за допустимост, изброени по-долу:

За да отговаря на условията, кандидатът трябва:

 • да се ползва с пълния обем граждански права на държава членка на ЕС;
 • да е изпълнил задълженията, наложени от националното законодателство по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатства, кандидатът трябва да има EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO до 22 март 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.