Вие сте тук

Европейската сметна палата обявява свободна позиция за длъжността Генерален секретар

Европейската сметна палата
вторник, 26 Май, 2020 - 11:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 май е публикувано обявление, че Европейската сметна палата открива процедура за заемане на длъжността „Генерален секретар“ (степен AD16).

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Чрез работата си тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. ЕСП предупреждава за евентуални рискове, предоставя одитна увереност, отчита добрите практики и недостатъците и предлага насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на политики в ЕС.

Тя представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и на широката общественост.

Генералният секретар отговаря пред колегиума на членовете на ЕСП и представя пред него периодични доклади относно изпълнението на своите работни задължения.

Под ръководството на колегиума Генералният секретар отговаря за:

 • eфективното и ефикасното управление на администрацията на ЕСП, включително, по-конкретно, изготвянето и изпълнението на бюджета, управлението на човешките ресурси, информационните технологии, сградния фонд и писмените преводи;
 • Секретариата на ЕСП, по-конкретно за подготвянето на протоколите от заседанията на ЕСП и съхранението на оригиналните проекти на инструментите ѝ, всички решения и протоколи от срещите на колегиума на членовете на ЕСП и одитните състави;
 • публикуването на уведомления и документи на ЕСП в Официален вестник на Европейския съюз;
 • подпомагането на Председателя при подготовката на заседанията на колегиума на членовете на ЕСП и следенето за спазването на процедурите и правилното изпълнение на решенията му;
 • упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаването (AIPN), освен в случаите, когато ЕСП изрично е поела сама да упражнява тези правомощия;
 • изпълнението на функциите на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, както е предвидено в приложимите разпоредби на ЕСП и Финансовия регламент.

Критерии за допустимост

В съответствие с член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, към датата на подаване на заявлението си кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез онлайн формуляра, приложен в раздел „Възможности за работа“ на уеб страницата на ЕСП.

Те трябва да са придружени от следните документи (на английски или френски език):

 • мотивационно писмо (до 3 страници);
 • актуална автобиография (до 5 страници), изготвена по шаблона „Еuropass curriculum vitae“ и съдържаща точни дати.

Моля имайте предвид, че само информацията от автобиографията и мотивационното писмо ще бъде взета предвид при оценяването на заявленията за кандидатстване на етапите на оценка на допустимостта и на предварителния подбор от процедурата.

Посочената в заявленията информация ще се счита за вярна и точна и поради това – за обвързваща за кандидатите.

Кандидатите следва да са в състояние при поискване да представят писмени доказателства за своите квалификации, професионален опит и текуща заетост.

Всяко заявление за кандидатстване, при което не са спазени тези инструкции, ще бъде отхвърлено.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 07.07.2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/14 – Генерален секретар (861.27 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.