Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“

Европейската сметна палата
сряда, 17 Февруари, 2021 - 10:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 февруари е публикуванo обявление, че Европейската сметна палата обявява свободна позиция за поста директор на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. ЕСП е създадена през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Мисията на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“, която е част от Генералния секретариат на ЕСП, е да подпомага институцията в постигането на стратегическите ѝ цели. Дирекцията осигурява ефективно и ефикасно използване на човешките и финансовите ресурси и следи за точността на административната и финансовата документация.

За да изпълнява своята мисия, Дирекцията разпределя ефективно и ефикасно своите служители, изпълнява определения бюджет и подпомага работата на ЕСП чрез надеждни и висококачествени дейности по сигурност и безопасност, транспорт, пощенски доставки, организиране на събития и медицински услуги.

Успешно издържалият конкурса кандидат ще бъде назначен на работа със степен AD14. Основното месечно възнаграждение е в размер на 14 838 евро.

Директорът на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ е високопоставено длъжностно лице, на което е възложено изпълнението на следните функции:

 • да определя и наблюдава изпълнението на съответните политики, да управлява Дирекцията и да взема оперативни решения въз основа на работната програма на Генералния секретариат;
 • да изготвя и изпълнява годишната работна програма и да представя отчет за нейното изпълнение;
 • да извършва надзор, мониторинг и координация на използването на човешките и финансовите ресурси на Дирекцията и Генералния секретариат;
 • да извършва надзор, мониторинг и координация на ефикасното използване на инструментите, свързани с човешките ресурси, финансите и специфичните аспекти на дейността;
 • да представлява институцията и Дирекцията по въпроси на междуинституционалното и международното сътрудничество в рамките на своите правомощия;
 • да следи за качеството на системите за вътрешен контрол и управление в Дирекцията;
 • да следи за спазването на приложимите правила, разпоредби и процедури;
 • да следи за спазването на стандартите за качество и сроковете.

Критерии за допустимост

Към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат подадени само чрез онлайн формуляра, (на английски или френски език), който може да бъде намерен в раздела „Възможности за работа“ на уебсайта на ЕСП (в секцията „Open positions“)

Заявленията трябва да включват следните документи на английски или френски език:

 • мотивационно писмо (до 3 стр.);
 • актуална автобиография (до. 7 стр.) във формат Europass;
 • за длъжностни лица, работещи извън ЕСП: в допълнение към посочените по-горе два документа следва да бъде представен и документ, указващ функционалната група, степента и статута на длъжностно лице.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 17 март 2021 г., 12:00 ч. (централноевропейско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2021/1 – Директор – Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (SGI) (864.32 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.