Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор за Дирекция „Информация, работна среда и иновации“

Европейската сметна палата
понеделник, 7 Ноември, 2022 - 10:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувана обява за свободна длъжност за поста директор на Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2, Генерален секретариат).

Европейската сметна палата (ЕСП) е създадена през 1975 г. като външен одитор на Европейския съюз. Тя е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции от всички националности в ЕС.

Като част от Генералния секретариат на ЕСП, Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (ДИРСИ) изпълнява централна роля за правилното функциониране и развитието на организацията. ДИРСИ спомага за постигането на стратегическите цели на ЕСП, като предоставя услуги в следните области: информационни технологии, библиотека и архиви, сградна инфраструктура, технически съоръжения и логистика. Дирекцията също така отговаря за осигуряването на устойчивост, включително за получаването на екологични сертификати и тяхното поддържане.

Успешно издържалият конкурса кандидат ще бъде назначен на работа със степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е в размер на 15 590,76 евро.

Критерии за допустимост

Съгласно член 28 на Правилника за длъжностните лица, към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва:

  • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от всички граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
  • да притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез формуляра онлайн, приложен в края на обявлението за свободна длъжност (на английски или френски език), което се намира в раздела „Възможности за работа“ (‘Open positions’) на уеб страницата на ЕСП.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 5 декември 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2022/20 – Директор (функционална група AD, степен 14) – Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ (SG2, Генерален секретариат) (872.22 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.