Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директори

Европейска сметна палата
сряда, 25 Март, 2020 - 10:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 март са публикувани две обяви за свободни позиции за поста „директор“ в различни дирекции към Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1977 г. и е една от седемте институции на ЕС.

Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Тя функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на ЕС.

Сметната палата проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Чрез работата си тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. Сметната палата предупреждава за евентуални рискове, предоставя одиторска увереност, отчита добрите практики и недостатъците и предлага насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики.

Тя представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и на широката общественост.

Сметната палата е разделена на одитни състави. Нейната организационна структура е от матричен тип и е адаптирана към изпълнението на конкретни задачи, като служителите са обединени в общ ресурсен фонд, от който биват разпределяни приоритетно по задачи към различните одитни състави.

Успешно издържалият конкурса кандидат ще бъде назначен на работа със степен AD14. Основното месечно възнаграждение е в размер на 14 838 евро. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално данъчно облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/7 – „Директор“ – одит

Лицето, назначено на длъжността „директор“, ще се отчита пред един одитен състав и ще подпомага неговите членове при изпълнението на одитни задачи.

Основните функции на длъжността включват:

 • управление на служители и на финансови ресурси;
 • програмиране, мониторинг и отчитане;
 • принос за изпълнение на хоризонталните задачи на Сметната палата и стратегическите ѝ цели, както и работа в рамките на организация, основана на изпълнението на конкретни задачи;
 • предоставяне на качествена подкрепа и знания;
 • осигуряване на надзор и контрол на одита; и
 • предприемане на необходимите действия за това всички задачи да бъдат изпълнявани надлежно и в съответствие с изискванията за качество и одитните практики и стандарти на Сметната палата.

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/8 – Директор – Генерален секретариат – Дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ (SG3)

Директорът на Дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ отговаря за изпълнението на следните задачи:

 • да определя и наблюдава изпълнението на политиките, управление на дирекцията; да взема оперативни решения въз основа на работната програма на Генералния секретариат;
 • да изготвя и осъществява годишната работна програма и да отчита нейното изпълнение;
 • да организира дейности, свързани с превод, координация на превода и други езикови услуги;
 • да следи за надзора, мониторинга и координацията на използването на човешките и финансовите ресурси на дирекцията;
 • да следи за надзора, мониторинга и координацията на използването на инструментите за превод по ефикасен начин;
 • да представлява институцията и дирекцията в рамките на вътрешноинституционалното и междуинституционалното сътрудничество;
 • да проверява качеството на системите за вътрешен контрол и управление в дирекцията;
 • да следи за спазването на приложимите правила, разпоредби и процедури; и
 • да следи за поддържането на стандартите за качество и спазването на сроковете.

Критерии за допустимост

Към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 30 април 2020 г.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/7 – „Директор“ – одит (971.49 KB, PDF)

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/8 – Директор – Генерален секретариат – Дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ (SG3) (971.21 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.