Вие сте тук

Европейската сметна палата търси длъжностно лице по защита на данните

Европейската сметна палата
вторник, 21 Април, 2020 - 09:49
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската сметна палата взе решение за откриване на процедура за заемане на длъжността „Длъжностно лице по защита на данните“ (степен AD 9 – AD 12).

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Тя функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на ЕС. ЕСП проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Ролята, мандата и отговорностите на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) са изложени в Регламент (ЕС) 2018/1725 и в правилата на ЕСП за изпълнението му по отношение на ДЛЗД. В качеството си на независимо длъжностно лице, ДЛЗД осигурява правилното прилагане от страна на институцията на нормативните разпоредби за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Европейската сметна палата.

Под ръководството на председателя на ЕСП, ДЛЗД изпълнява следните задачи (неизчерпателен списък):

 • осигурява по независим начин спазването от ЕСП на нейните задължения във връзка със защитата на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725;
 • информира, предоставя консултации и повишава осведомеността на ЕСП и нейните служители по проблемите на защитата на личните данни;
 • предоставя консултации относно общи административни мерки, които могат да имат отражение върху защитата на личните данни, по-специално в сферата на новите технологии;
 • гарантира, че администраторите и субектите на данните са информирани за своите права и задължения съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725;
 • предоставя становища и консултации на различните служби на ЕСП относно обработката на лични данни в ЕСП и процедурите за одобряване на управлението на промените;
 • поддържа регистър и инвентарен списък на операциите по обработка на лични данни, извършвани от ЕСП;
 • поддържа регистър на нарушенията на сигурността на личните данни;
 • поддържа анонимен регистър за целите на упражняването на правата на субектите на данните;
 • изслушва и разглежда жалби и други искания от субекти на данни и провежда разследвания в отговор на жалби или по своя инициатива в областта под негова/нейна отговорност;
 • разследва проблеми и факти при поискване или по собствена инициатива във връзка с възможни нарушения на разпоредбите, изложени в Регламента, и докладва за това;
 • изготвя насоки и процедури, свързани с добрите практики в областта на защитата на личните данни, като насърчава прилагането на принципите на неприкосновеност на личния живот още от фазата на „проектиране“ и по подразбиране;
 • сътрудничи на администратора на данни при извършването на оценки на въздействието върху неприкосновеността на личния живот за операциите по обработка на лични данни;
 • отговаря на запитвания от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и, в рамките на своята компетентност, сътрудничи на ЕНОЗД по негово искане или по своя собствена инициатива;
 • уведомява ЕНОЗД за операциите по обработка на данни, при които е вероятно да възникнат специфични рискове, и
 • редовно участва в срещи, свързани с работата в областта на защита на личните данни, работи в сътрудничество с останалите институции и органи на ЕС и извършва обмен на информация с тях.

Процедурата за заемане на длъжност е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатури отговарят на следните условия:

 • са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват с пълните си права на граждани;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез формуляра онлайн, приложен към обявлението за свободна длъжност:

https://e-candidatures.gestmax.fr/840/1/eca-2020-6-data-protection-officer-one-post/en_US

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 22 май 2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/6 – Длъжностно лице по защита на данните (871.94 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.