Вие сте тук

Европейската сметна палата търси длъжностно лице по защита на данните

Европейската сметна палата
Дата на публикуване: 
вторник, 21 Април, 2020 - 09:49
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската сметна палата взе решение за откриване на процедура за заемане на длъжността „Длъжностно лице по защита на данните“ (степен AD 9 – AD 12).

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Тя функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на ЕС. ЕСП проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Ролята, мандата и отговорностите на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) са изложени в Регламент (ЕС) 2018/1725 и в правилата на ЕСП за изпълнението му по отношение на ДЛЗД. В качеството си на независимо длъжностно лице, ДЛЗД осигурява правилното прилагане от страна на институцията на нормативните разпоредби за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Европейската сметна палата.

Под ръководството на председателя на ЕСП, ДЛЗД изпълнява следните задачи (неизчерпателен списък):

 • осигурява по независим начин спазването от ЕСП на нейните задължения във връзка със защитата на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725;
 • информира, предоставя консултации и повишава осведомеността на ЕСП и нейните служители по проблемите на защитата на личните данни;
 • предоставя консултации относно общи административни мерки, които могат да имат отражение върху защитата на личните данни, по-специално в сферата на новите технологии;
 • гарантира, че администраторите и субектите на данните са информирани за своите права и задължения съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725;
 • предоставя становища и консултации на различните служби на ЕСП относно обработката на лични данни в ЕСП и процедурите за одобряване на управлението на промените;
 • поддържа регистър и инвентарен списък на операциите по обработка на лични данни, извършвани от ЕСП;
 • поддържа регистър на нарушенията на сигурността на личните данни;
 • поддържа анонимен регистър за целите на упражняването на правата на субектите на данните;
 • изслушва и разглежда жалби и други искания от субекти на данни и провежда разследвания в отговор на жалби или по своя инициатива в областта под негова/нейна отговорност;
 • разследва проблеми и факти при поискване или по собствена инициатива във връзка с възможни нарушения на разпоредбите, изложени в Регламента, и докладва за това;
 • изготвя насоки и процедури, свързани с добрите практики в областта на защитата на личните данни, като насърчава прилагането на принципите на неприкосновеност на личния живот още от фазата на „проектиране“ и по подразбиране;
 • сътрудничи на администратора на данни при извършването на оценки на въздействието върху неприкосновеността на личния живот за операциите по обработка на лични данни;
 • отговаря на запитвания от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и, в рамките на своята компетентност, сътрудничи на ЕНОЗД по негово искане или по своя собствена инициатива;
 • уведомява ЕНОЗД за операциите по обработка на данни, при които е вероятно да възникнат специфични рискове, и
 • редовно участва в срещи, свързани с работата в областта на защита на личните данни, работи в сътрудничество с останалите институции и органи на ЕС и извършва обмен на информация с тях.

Процедурата за заемане на длъжност е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатури отговарят на следните условия:

 • са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват с пълните си права на граждани;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез формуляра онлайн, приложен към обявлението за свободна длъжност:

https://e-candidatures.gestmax.fr/840/1/eca-2020-6-data-protection-officer-one-post/en_US

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 22 май 2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/6 – Длъжностно лице по защита на данните (871.94 KB, PDF)