Вие сте тук

Европейската сметна палата търси длъжностно лице за безопасност и здраве при работа в Правната служба към Председателството

петък, 21 Февруари, 2020 - 10:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувана обява за свободна позиция за позицията „Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа“ към Правната служба към Председателството.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена през 1977 г., тя е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Сметната палата функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност, дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Правната служба предоставя правни консултации и помощ на Сметната палата във всичките ѝ дейности. Това включва становища относно правомощията и прерогативите на Сметната палата, правни въпроси, произтичащи от одитната ѝ дейност, както и въпроси относно служителите и административни въпроси.

Тази извънредна процедура за заемане на длъжността ще се проведе успоредно с вътрешна процедура и междуинституционална процедура за набиране на служители.

Длъжностното лице по безопасност и здраве при работа ще бъде подчинено на ръководителя на Правната служба. Той ще има следните функции (неизчерпателен списък):

 • организира извършването на обща оценка на спазването на действащите правила и разпоредби в областта на здравето и безопасността в Сметната палата;
 • допринася за разработването на стратегия на Сметната палата относно безопасността и здравето на служителите;
 • наблюдава и оценява условията на труд и използваните ресурси, оценката и анализа на риска, както и разпоредбите за предотвратяване на злополуки;
 • извършва редовни посещения на място заедно със службите, отговарящи за сградите и сигурността, създава и управлява регистри на безопасността/поддръжката;
 • допринася за разработването, актуализирането и разпространението на плановете, свързани с безопасността, здравето, предупрежденията, алармирането, плановете за реагиране и за евакуация след съгласуване с компетентните служби;
 • предоставя вътрешни становища по отношение на безопасността и здравето при работа;
 • допринася за подготовката и организирането на евакуационни учения;
 • поддържа отношения с компетентните органи на европейско и национално равнище, по-специално с Inspection du travail et des mines (Инспекцията по труда и мините) в Люксембург, със служители на Сметната палата (отдел „Сигурност и безопасност“, Медицинската служба, дирекция „Информация, работна среда и иновации“, Комитета за безопасност и здраве на Сметната палата), с другите органи за контрол на здравето и безопасността и със службите за спешна помощ в случай на злополука или пожар.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

 • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване, изготвени задължително на английски или френски език, се подават единствено чрез онлайн формуляра:

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/fr_FR

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 20 март 2020 г., 12:00 часа (Люксембургско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/5 – „Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа“ – Правна служба към Председателството (функционална група AD, степен AD 6-AD 7) (275.19 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.