Вие сте тук

Европейската сметна палата търси длъжностно лице за безопасност и здраве при работа в Правната служба към Председателството

Дата на публикуване: 
петък, 21 Февруари, 2020 - 10:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувана обява за свободна позиция за позицията „Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа“ към Правната служба към Председателството.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена през 1977 г., тя е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Сметната палата функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност, дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Правната служба предоставя правни консултации и помощ на Сметната палата във всичките ѝ дейности. Това включва становища относно правомощията и прерогативите на Сметната палата, правни въпроси, произтичащи от одитната ѝ дейност, както и въпроси относно служителите и административни въпроси.

Тази извънредна процедура за заемане на длъжността ще се проведе успоредно с вътрешна процедура и междуинституционална процедура за набиране на служители.

Длъжностното лице по безопасност и здраве при работа ще бъде подчинено на ръководителя на Правната служба. Той ще има следните функции (неизчерпателен списък):

 • организира извършването на обща оценка на спазването на действащите правила и разпоредби в областта на здравето и безопасността в Сметната палата;
 • допринася за разработването на стратегия на Сметната палата относно безопасността и здравето на служителите;
 • наблюдава и оценява условията на труд и използваните ресурси, оценката и анализа на риска, както и разпоредбите за предотвратяване на злополуки;
 • извършва редовни посещения на място заедно със службите, отговарящи за сградите и сигурността, създава и управлява регистри на безопасността/поддръжката;
 • допринася за разработването, актуализирането и разпространението на плановете, свързани с безопасността, здравето, предупрежденията, алармирането, плановете за реагиране и за евакуация след съгласуване с компетентните служби;
 • предоставя вътрешни становища по отношение на безопасността и здравето при работа;
 • допринася за подготовката и организирането на евакуационни учения;
 • поддържа отношения с компетентните органи на европейско и национално равнище, по-специално с Inspection du travail et des mines (Инспекцията по труда и мините) в Люксембург, със служители на Сметната палата (отдел „Сигурност и безопасност“, Медицинската служба, дирекция „Информация, работна среда и иновации“, Комитета за безопасност и здраве на Сметната палата), с другите органи за контрол на здравето и безопасността и със службите за спешна помощ в случай на злополука или пожар.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

 • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване, изготвени задължително на английски или френски език, се подават единствено чрез онлайн формуляра:

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/fr_FR

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 20 март 2020 г., 12:00 часа (Люксембургско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/5 – „Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа“ – Правна служба към Председателството (функционална група AD, степен AD 6-AD 7) (275.19 KB, PDF)