Вие сте тук

Европейската сметна палата търси одитори

Европейската сметна палата
понеделник, 4 Октомври, 2021 - 09:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 октомври е публикувано обявление, че Европейската сметна палата стартира Програма за младши специалисти, която предлага договори за финансови одитори с ограничен срок.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. ЕСП е създадена през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

С цел насърчаване на младежката заетост и привличане на талантливи наскоро завършили хора, ЕСП стартира Програма за младши специалисти, която предлага договори за одитори с ограничен срок. Участниците в програмата ще получат възможност за професионално развитие, ценен професионален опит и представа за финансите и политиките на ЕС, както и за ролята на ЕСП.

Европейската сметна палата взе решение да проведе процедура за съставяне на списък на одобрени кандидати – одитори, които могат да бъдат назначени като срочно наети служители в зависимост от наличните свободни длъжности и оперативните нужди.

Новоназначените одитори ще преминат през програма за интегриране, включваща период на въвеждане в работата, през който те преминават през необходимите обучения и участват в текущата работа на одитните екипи.

Основната месечна заплата за степен AD 6 (стъпка 1) понастоящем е 5 563,58 евро.

към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

  • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • се ползват от всички граждански права;
  • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
  • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език. Те трябва да бъдат подадени само чрез формуляра онлайн (на английски или френски език), която може да бъде намерена в раздела „Възможности за работа“ на уебсайта на ЕСП (в секцията „Open positions“):

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/JobOpportunities.aspx

Към заявлението трябва задължително да бъдат приложени следните документи:

  • мотивационно писмо (до 1 стр.);
  • актуална автобиография (до 3 стр.) във формат Europass.

Моля отбележете, че само информацията от автобиографията и мотивационното писмо ще бъде взета предвид при оценяването на заявленията за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 29 октомври 2021 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес  за финансови одитори по Програма за младши специалисти (961.91 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 28 октомври е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 2, точка 2 „Квалификация“:

вместо: „Съгласно член 10, параграф 1 от УРДС:

i. образователна степен, която съответства на завършено университетско образование от поне три години, удостоверено с диплома, придобита не повече от шест години преди крайния срок за кандидатстване за тази покана; или

ii. когато е в интерес на службата – равностойно професионално обучение, преминато не повече от шест години преди крайния срок за кандидатстване за тази покана.

В допълнение към горепосоченото кандидатите трябва също да имат:

  • магистърска степен в областта на одита, счетоводството, статистиката, математиката, бизнес администрацията, финансите или икономиката; или
  • професионална квалификация в областта на одита или счетоводството (ACCA, CIA и др.).“

да се чете: „В съответствие с член 10, параграф 1 от УРДС, към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да притежават:

i) образователна степен, която съответства на завършено университетско образование от поне три години, удостоверено с диплома, придобита не повече от осем (8) години преди крайния срок за кандидатстване по настоящата покана; или

ii) когато е в интерес на службата – равностойно професионално обучение, преминато не повече от осем (8) години преди крайния срок за кандидатстване по настоящата покана.

Магистърска степен (Msc) в областта на одита, счетоводството, статистиката, математиката, стопанското управление, финансите или икономиката; или професионална квалификация в областта на одита или счетоводството (ACCA, CIA и др.) ще се считат за предимство.“

На страница 3, „Заявления за кандидатстване“:

вместо: „Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 29 октомври 2021 г. “

да се чете: „Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 30 ноември 2021 г. “

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.