Вие сте тук

Европейският банков орган търси изпълнителен директор

четвъртък, 3 Октомври, 2019 - 11:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността изпълнителен  директор на Европейския банков орган.

Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на Европейския съюз, създаден на 1 януари 2011 г.

С цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз ЕБО допринася за постигането на ефективно и последователно равнище на регулиране и надзор с високо качество във всички сфери, обхванати от неговата компетентност. Освен това Органът защитава обществени ценности като стабилността на финансовата система, прозрачността на пазарите и финансовите продукти и защитата на вложителите и инвеститорите.

Той работи за предотвратяване на регулаторния арбитраж и за гарантиране на равнопоставеност. ЕБО укрепва международната надзорна координация, стимулира сближаването на надзорните практики и предоставя съвети на институциите на Съюза в областите на регулирането и надзора на банковата дейност, плащанията и електронните пари, както и по свързани с това въпроси, засягащи корпоративното управление, одита и финансовото отчитане.

Изпълнителният директор е независим професионалист, работи на пълно работно време, служител е на ЕБО и местоработата му е в Париж, Франция. Той/тя ръководи ежедневните дейности на ЕБО, като прави необходимото за постигане на целите на ЕБО.

Той/тя отговаря за изпълнението на годишната работна програма и предприема необходимите мерки, за да се гарантира дейността на ЕБО.

Той/тя се отчита пред Съвета на надзорниците на ЕБО, и по-специално пред председателя му. Докладва постоянно пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на ЕБО.

Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност само с решение на Съвета на надзорниците.

Мандатът на изпълнителния директор е пет години с възможност за еднократно подновяване.

За да бъдат кандидатите допустими, те трябва да отговарят на всички посочени по-долу общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
  • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Европейския съюз;
  • да са физически годни да изпълняват задълженията, свързани с длъжността.

Заявленията с приложена автобиография в европейски формат, мотивационно писмо и попълнена декларация по образец с положени подпис и дата се подават на английски език на следния е-мейл адрес EBA-ExecutiveDirector-Applications@eba.europa.eu до 2 ноември 2019 г. в 12:00 ч. средноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Изпълнителен директор (EBA TA 05/2019) (723.14 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.