Вие сте тук

Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
петък, 10 Септември, 2021 - 11:09
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 септември е публикувано обявление, че Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността обявява свободна позиция за длъжността изпълнителен директор.

Мисията на Центъра и на свързаната с него мрежа от национални координационни центрове е:

 • да укрепи лидерството и стратегическата автономност на Съюза в областта на киберсигурността, като поддържа и развива научноизследователските, академичните, обществените, технологичните и промишлените способности на Съюза, свързани с киберсигурността; способностите, необходими за укрепване на доверието и сигурността в цифровия единен пазар, включително чрез запазването и развитието на поверителността, целостта и достъпността на данните;
 • да подкрепя технологичния капацитет на Съюза, способностите и уменията, свързани с устойчивостта и надеждността на инфраструктурата от мрежи и информационни системи, включително критичната инфраструктура и широко използвания хардуер и софтуер в Съюза;
 • да увеличи в световен мащаб конкурентоспособността на промишлеността на Съюза в областта на киберсигурността, да гарантира високи стандарти на киберсигурност в Съюза и да превърне киберсигурността в конкурентно предимство на други промишлени отрасли на Съюза;
 • да осъществява своите задачи, при необходимост, в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и експертната общност в сферата на киберсигурността;
 • в съответствие с правните актове за създаване на съответните програми, по-специално „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“, да използва съответните финансови ресурси на Съюза по такъв начин, че да допринася за мисията, посочена по-горе.

Изпълнителният директор отговаря за дейността и ежедневното управление на Центъра и е неговият законен представител. Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет и изпълнява своите задължения при условията на пълна независимост в рамките на възложените му правомощия. Изпълнителният директор се подпомага от персонала на Центъра.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Центъра;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност, свързана с обявената длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да приключат, считано от крайния срок за кандидатстване, пълния мандат от 4 години, преди да навършат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 7 октомври 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността – COM/2021/20068 (937.48 KB, PDF)