Вие сте тук

Европейският икономически и социален комитет търси директор за дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“

 Европейски икономически и социален комитет
Дата на публикуване: 
сряда, 28 Април, 2021 - 11:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувано обявление, че Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обявява свободна позиция за поста директор в дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Той се състои от представители на организации на работодатели, работници и други групи, представляващи гражданското общество, по-специално в социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната област. ЕИСК допринася за укрепването на демократичната легитимност и ефективността на Европейския съюз, като дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Целта на дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“е да помогне на членовете и служителите на ЕИСК в комуникирането на посланието на Комитета. Те трябва да водят видим, надежден и признат диалог с другите институции и с организираното гражданско общество, осигурявайки широк набор от комуникационни инструменти и услуги. Укрепвайки сътрудничеството с институциите на ЕС, дирекцията се стреми да увеличи максимално влиянието и добавената стойност на ЕИСК в европейския процес на вземане на решения, като по този начин повиши участието на гражданското общество в изготвянето на европейската политика.

Пряко подчинен на генералния секретар, заемащият длъжността ще ръководи дирекция „Комуникация и междуинституционални отношения“ (Дирекция D). Дирекция D се състои от приблизително 60 души, с бюджет от около 1,5 милиона евро. Директорът отговаря за стратегическото развитие на дирекцията.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на ЕС, и да се ползват от пълния обем на гражданските си права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на съответните служебни задължения. Кандидатите се приканват да обърнат внимание на наложените от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз ограничения относно упражняването на външни дейности, изборни длъжности и конфликти на интереси (членове 11, 11а, 12б, 13 и 15 от Правилника за длъжностните лица);
 • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения;
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който навършват 66 години.

Кандидатите за тази длъжност трябва да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване, към който трябва да приложат следните документи на английски или френски език:

 • мотивационно писмо;
 • автобиография по образец Europass;
 • копие от лична карта или паспорт;
 • копия от дипломи за висше образование или следдипломна квалификация;
 • копия от удостоверения за трудов стаж, в които ясно се посочват естеството и продължителността на съответната дейност;
 • освен ако не е ясно посочено в университетските дипломи, доказателство за владеене на език под формата на удостоверение, или, ако това не е възможно, подробно обяснение за начина, по който са били придобити езиковите умения;
 • за длъжностните лица на ЕС – официален документ, удостоверяващ кариерното развитие и настоящата степен.

Непълните кандидатури ще се считат за невалидни и няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 12:00 ч. (брюкселско време) на 28 май 2021 г. ЕИСК няма да разглежда кандидатури, получени след тази дата и час. На кандидатите се препоръчва настоятелно да не чакат последния ден за подаване на кандидатурата си, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до затруднения при изпращането на кандидатурата. ЕИСК не носи отговорност за каквито и да е закъснения поради такива затруднения.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за директор (М/Ж) в дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“ – № 25/2021 (991.02 KB, PDF)