Вие сте тук

Европейският икономически и социален комитет търси директор за дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“

 Европейски икономически и социален комитет
сряда, 28 Април, 2021 - 11:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувано обявление, че Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обявява свободна позиция за поста директор в дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Той се състои от представители на организации на работодатели, работници и други групи, представляващи гражданското общество, по-специално в социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната област. ЕИСК допринася за укрепването на демократичната легитимност и ефективността на Европейския съюз, като дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Целта на дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“е да помогне на членовете и служителите на ЕИСК в комуникирането на посланието на Комитета. Те трябва да водят видим, надежден и признат диалог с другите институции и с организираното гражданско общество, осигурявайки широк набор от комуникационни инструменти и услуги. Укрепвайки сътрудничеството с институциите на ЕС, дирекцията се стреми да увеличи максимално влиянието и добавената стойност на ЕИСК в европейския процес на вземане на решения, като по този начин повиши участието на гражданското общество в изготвянето на европейската политика.

Пряко подчинен на генералния секретар, заемащият длъжността ще ръководи дирекция „Комуникация и междуинституционални отношения“ (Дирекция D). Дирекция D се състои от приблизително 60 души, с бюджет от около 1,5 милиона евро. Директорът отговаря за стратегическото развитие на дирекцията.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на ЕС, и да се ползват от пълния обем на гражданските си права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на съответните служебни задължения. Кандидатите се приканват да обърнат внимание на наложените от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз ограничения относно упражняването на външни дейности, изборни длъжности и конфликти на интереси (членове 11, 11а, 12б, 13 и 15 от Правилника за длъжностните лица);
 • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения;
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който навършват 66 години.

Кандидатите за тази длъжност трябва да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване, към който трябва да приложат следните документи на английски или френски език:

 • мотивационно писмо;
 • автобиография по образец Europass;
 • копие от лична карта или паспорт;
 • копия от дипломи за висше образование или следдипломна квалификация;
 • копия от удостоверения за трудов стаж, в които ясно се посочват естеството и продължителността на съответната дейност;
 • освен ако не е ясно посочено в университетските дипломи, доказателство за владеене на език под формата на удостоверение, или, ако това не е възможно, подробно обяснение за начина, по който са били придобити езиковите умения;
 • за длъжностните лица на ЕС – официален документ, удостоверяващ кариерното развитие и настоящата степен.

Непълните кандидатури ще се считат за невалидни и няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 12:00 ч. (брюкселско време) на 28 май 2021 г. ЕИСК няма да разглежда кандидатури, получени след тази дата и час. На кандидатите се препоръчва настоятелно да не чакат последния ден за подаване на кандидатурата си, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до затруднения при изпращането на кандидатурата. ЕИСК не носи отговорност за каквито и да е закъснения поради такива затруднения.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за директор (М/Ж) в дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“ – № 25/2021 (991.02 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.