Вие сте тук

Европейският икономически и социален комитет търси генерален секретар

Европейски икономически и социален комитет
понеделник, 22 Май, 2023 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 май е публикувано обявление за свободна длъжност за поста генерален секретар в Секретариата на Европейския икономически и социален комитет.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Той приема становища, информационни доклади и доклади за оценка на законодателни предложения, политики и други въпроси, засягащи гражданите на Европа. Повечето от становищата на Комитета са резултат от задължителна консултация в областите, определени от Договорите, или от доброволна консултация от страна на Комисията, Съвета или Парламента. Други са проучвателни становища, които обикновено се изискват от държавата, която изпълнява настоящото или предстоящото председателство на ЕС. ЕИСК приема и становища по собствена инициатива.

Генералният секретар ръководи Генералния секретариат на Европейския икономически и социален комитет.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз, и да се ползват от пълния обем на гражданските си права (преди назначението избраният кандидат трябва да представи свидетелство за съдимост, потвърждаващо чисто съдебно досие);
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на съответните служебни задължения. На кандидатите се обръща внимание върху ограниченията, наложени от Правилника за длъжностните лица на ЕС, относно упражняването на външни дейности, изборни длъжности и конфликти на интереси;
 • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения (преди да бъде назначен, одобреният кандидат ще бъде подложен на преглед в някой от медицинските центрове на институциите на ЕС, за да се потвърди, че той/тя отговаря на нормативните изисквания);
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който длъжностното лице навършва 66 години;

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: selection-2023-SG@eesc.europa.eu. Кандидатите трябва да приложат следните документи на английски или френски език:

 • мотивационно писмо;
 • автобиография по образец Europass;
 • копие от лична карта или паспорт;
 • копия на удостоверения или дипломи за завършени университетски степени или следдипломни курсове или степени;
 • копия от удостоверения за трудов стаж, в които ясно се посочват естеството и продължителността на съответната дейност;
 • освен ако не е ясно посочено в университетските дипломи, доказателство за владеене на език под формата на удостоверение, или, ако това не е възможно, подробно обяснение за начина, по който са били придобити езиковите умения;
 • за длъжностните лица на ЕС – официален документ, удостоверяващ кариерното развитие и настоящата степен.

Непълните кандидатури ще се считат за невалидни и няма да бъдат разглеждани.

На по-късен етап избраният кандидат ще трябва да представи оригиналите на всички изисквани документи.

Копията от удостоверителните документи на езици, различни от английски или френски език, трябва да бъдат съпроводени от резюме на един от тези два езика.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 22 юни 2023 г., 12:00 ч. (брюкселско време). ЕИСК няма да разглежда кандидатури, получени след тази дата и час. На кандидатите се препоръчва настоятелно да не чакат последния ден за подаване на заявленията си, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до затруднения при изпращането на кандидатурата. ЕИСК не носи отговорност за забавяне поради подобни затруднения.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста генерален секретар (м/ж) в Секретариата на Европейския икономически и социален комитет (987.35 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.