Вие сте тук

Европейският надзорен орган по защита на данните търси генерален секретар

Европейски надзорен орган по защита на данните
понеделник, 18 Март, 2019 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 март е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален секретар на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим надзорен орган. Задачата му е да гарантира зачитането от институциите и органите на Европейския съюз на правото на неприкосновеност на личния живот, когато обработват лични данни или разработват нови политики. ЕНОЗД осъществява функциите на секретариат на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД).

ЕНОЗД е създаден през 2004 г. Понастоящем осигурява заетост на около 100 служители, разделени в шест звена/сектора и координирани от директор. Всяко звено/сектор има началник: „Надзор и правоприлагане“, „Политика и консултации“, „Политика в областта на информационните технологии“, „Информация и комуникация“, „Управление на регистри и човешки ресурси“, „Бюджет и администрация“.

Под ръководството на Надзорния орган, генералният секретар ще изпълнява следните функции:

 • ръководи секретариата, подпомаган от директора по въпросите на бюджета и административните въпроси, и изпълнява и други задачи и отговорности;
 • взаимодейства с Надзорния орган и с директора по въпроси на висшето ръководство на институцията;
 • замества Надзорния орган в случай на отсъствие или когато той/тя е възпрепятстван/а да изпълнява задълженията си.

Кандидатите следва да притежават:

 • значителен професионален опит с доказан успех в ръководни функции от високо ниво в институция или орган на ЕС или в национален орган за защита на данните в ЕС/ЕИП;
 • доказан управленски опит, включително пряка отговорност за персонал и бюджети, и доказани управленски и организационни умения, по-специално способност да ръководи, мотивира и развива екипи до пълния им възможен потенциал;
 • отлично разбиране на ролята на ЕНОЗД и на секретариата на ЕКЗД в условията на ЕС; за предимство ще се счита отличното познаване на законодателството и практиката в областта на защитата на данните, както и на стратегията на ЕНОЗД;
 • отлични ръководни умения, междуличностни умения, умения за вземане на решения, комуникация и водене на преговори, както и способност за изграждане на работни отношения на доверие със заинтересованите страни;
 • способност за работа под напрежение;
 • силна емоционална интелигентност;
 • стратегическо мислене, възприемчивост към творчество, усет за нововъведенията, ориентираност към решаването на проблемите и способности за посредничество.

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок на кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на обучението е 4 или повече години,
  • или образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, както и подходящ професионален опит от най-малко 1 година, когато обичайната продължителност на университетското обучение е най-малко 3 години (тази една година опит не може да бъде включена в изисквания по-долу професионален опит, придобит след дипломирането);
 • професионален опит: най-малко 15 години професионален опит след дипломирането на ниво, осигурено от посочените по-горе квалификации. Най-малко 5 години трябва да са в област, сходна с дейностите на ЕНОЗД;
 • управленски опит: най-малко 5 години от професионалния опит след дипломирането трябва да е придобит на висша ръководна длъжност в национален орган по защита на данните в ЕС/ЕИП;
 • езици: кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза.

Кандидатите, които се интересуват от тази длъжност, следва да изпратят заявлението си на адрес: recruitment@edps.europa.eu

Заявленията следва да съдържат:

 1. подробна автобиография и достатъчно информация, за да бъде установено дали са изпълнени изискванията за необходима квалификация и условията за допустимост;
 2. мотивационно писмо.

Срокът за подаване на заявления е 17 април 2019 г., 12:00 ч на обед централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за генерален секретар на Европейския надзорен орган по защита на данните (833.59 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.