Вие сте тук

Европейският омбудсман обявява свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Проверки“

Европейският омбудсман
Дата на публикуване: 
понеделник, 4 Май, 2020 - 09:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 май е публикувано обявление за свободна позиция за поста директор на дирекция „Проверки“ към Европейския омбудсман.

Мисията на Европейския омбудсман е да служи на демокрацията, като работи с институциите на Европейския съюз за създаване на по-ефективна, по-отговорна, по-прозрачна и по-етична администрация на ЕС.

Европейският омбудсман разследва жалби на граждани по теми, вариращи от лоши комуникация и обслужване, липса на прозрачност при вземане на решения и отказ на достъп до документи до нарушения на основните права и договорни въпроси. Службата също така извършва проверки по собствена инициатива относно системни въпроси, които оказват въздействие върху качеството на администрацията на ЕС. Ръководните принципи на службата са независимост, почтеност, справедливост, отчетност, прозрачност, диалог и обслужване.

Дирекция „Проверки“ ще отговаря за основните дейности на службата. Те включват извършване на проверки за възможни случаи на лошо администриране от страна на институции, органи и агенции на ЕС, както и насърчаване на добри практики на администрацията.

Директорът ще докладва на генералния секретар и ще работи в тясно сътрудничество с кабинета на Омбудсмана.

Директорът ще гарантира качеството на услугите, предоставяни от дирекцията и ефективната комуникация и сътрудничество, както в рамките на дирекцията, така и в кабинета на Омбудсмана и Генералния секретариат.

Титулярят на длъжността ще трябва да демонстрира умения за ръководене и мотивиране на силен екип от 30 – 35 служители; да управлява промените; да показва способност за вземане на бързи решения, гъвкавост и ефикасност при цялостното функциониране на службата.

От директора на дирекция „Проверки“ се очаква:

 • да участва със стратегически принос в разработването на политиките и целите на Омбудсмана, да допринася за ефективното изпълнение на мисията, визията и стратегията на Омбудсмана;
 • да планира работата на дирекцията, като поставя цели за извършването на проверки въз основа на стратегическата дейност на Омбудсмана;
 • да гарантира съгласуваност между целите на политиката и методологията на проверките, включително инспекциите;
 • да упражнява контрол върху разглеждането на случаите в дирекцията;
 • да съветва генералния секретар по всички въпроси, свързани с основните дейности на Омбудсмана, и да го/я замества, когато е необходимо;
 • да разработва ефективни канали за комуникация и сътрудничество с други институции и външни заинтересовани страни;
 • да представлява Омбудсмана пред трети лица и на обществени прояви;
 • да изпълнява функциите на преупълномощен разпоредител с бюджетни кредити;
 • да изпълнява конкретни задачи по искане на Омбудсмана.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура чрез системата за онлайн кандидатстване на уебсайта на Омбудсмана най-късно до 31 май 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор, трябва да се изпраща на следния имейл адрес: career@ombudsman.europa.eu (като в полето „Относно“ на електронните писма трябва да се посочва следното заглавие: OMB/4/2020).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да съдържат:

 • писмо на английски език, в което се прави позоваване на обявлението за свободна длъжност OMB/04/2020 и се обясняват основанията за кандидатстване;
 • копие от автобиография на английски език (за предпочитане автобиография във формат Europass);
 • копия от необходимите документи, удостоверяващи тяхното образование, доказателства за професионалния опит и служебните задължения, които понастоящем изпълняват.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност OMB/04/2020 – Директор на дирекция „Проверки“ (871.89 KB, PDF)