Вие сте тук

Европейският орган за ценни книжа и пазари търси изпълнителен директор

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
Дата на публикуване: 
вторник, 15 Септември, 2020 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 септември е публикувано обявление за свободно работно място за поста изпълнителен директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС със седалище в Париж. Мисията на ESMA е да увеличава защитата на инвеститорите и да насърчава развитието на стабилни и нормално функциониращи финансови пазари.

ESMA изпълнява мисията си в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) чрез активно сътрудничество с националните компетентни органи (по-специално с регулаторите на пазарите на ценни книжа), Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA), както и с Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

ESMA организира процедура по подбор за длъжността изпълнителен директор на ESMA.

Изпълнителният директор е независим професионалист, работи на пълно работно време, служител е на ESMA и местоработата му е в Париж (Франция). Той/тя отговаря за ежедневното управление на ESMA и за изработване и изпълнение на работната програма на ESMA.

Той/тя се отчита пред Съвета на надзорниците на ESMA, и по-специално пред председателя му, и докладва постоянно пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на ESMA.

Мандатът на изпълнителния директор е пет години с възможност за еднократно подновяване.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати в процедурата за подбор, кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии за допустимост към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

  • да притежават най-малко образователна степен, съответстваща на пълен курс университетско обучение с продължителност четири години, удостоверена с диплома. След дипломирането си да са придобили петнадесет (15) години доказан професионален опит или
    • да притежават най-малко образователна степен, съответстваща на пълен курс университетско обучение с продължителност три години, удостоверена с диплома. След дипломирането си да са придобили шестнадесет (16) години доказан професионален опит;
  • да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от действащите закони за военната служба;
  • да имат задълбочени познания по един от езиците на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза;
  • да са физически годни да изпълняват задълженията, свързани с длъжността;
  • да могат да завършат целия петгодишен мандат преди достигането на пенсионна възраст.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на следния адрес: vacancies@esma.europa.eu до 16 октомври 2020 г. (23:59 ч., парижко местно време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Изпълнителен директор (м/ж) –  Референтен номер: ESMA/2020/VAC10/AD14 (1.02 MB, PDF)