Вие сте тук

Европейският орган за ценни книжа и пазари търси изпълнителен директор

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
вторник, 15 Септември, 2020 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 септември е публикувано обявление за свободно работно място за поста изпълнителен директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС със седалище в Париж. Мисията на ESMA е да увеличава защитата на инвеститорите и да насърчава развитието на стабилни и нормално функциониращи финансови пазари.

ESMA изпълнява мисията си в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) чрез активно сътрудничество с националните компетентни органи (по-специално с регулаторите на пазарите на ценни книжа), Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA), както и с Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

ESMA организира процедура по подбор за длъжността изпълнителен директор на ESMA.

Изпълнителният директор е независим професионалист, работи на пълно работно време, служител е на ESMA и местоработата му е в Париж (Франция). Той/тя отговаря за ежедневното управление на ESMA и за изработване и изпълнение на работната програма на ESMA.

Той/тя се отчита пред Съвета на надзорниците на ESMA, и по-специално пред председателя му, и докладва постоянно пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на ESMA.

Мандатът на изпълнителния директор е пет години с възможност за еднократно подновяване.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати в процедурата за подбор, кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии за допустимост към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

  • да притежават най-малко образователна степен, съответстваща на пълен курс университетско обучение с продължителност четири години, удостоверена с диплома. След дипломирането си да са придобили петнадесет (15) години доказан професионален опит или
    • да притежават най-малко образователна степен, съответстваща на пълен курс университетско обучение с продължителност три години, удостоверена с диплома. След дипломирането си да са придобили шестнадесет (16) години доказан професионален опит;
  • да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от действащите закони за военната служба;
  • да имат задълбочени познания по един от езиците на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза;
  • да са физически годни да изпълняват задълженията, свързани с длъжността;
  • да могат да завършат целия петгодишен мандат преди достигането на пенсионна възраст.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на следния адрес: vacancies@esma.europa.eu до 16 октомври 2020 г. (23:59 ч., парижко местно време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Изпълнителен директор (м/ж) –  Референтен номер: ESMA/2020/VAC10/AD14 (1.02 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.