Вие сте тук

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване търси председател

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Юли, 2020 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 юли е публикувано обявление, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване обявява свободно работно място за длъжността председател.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е независим орган на Европейския съюз. Създаден е на 1 януари 2011 г.

ЕIOPA заема централно място в застраховането и професионалното пенсионно осигуряване в Европейския съюз.

EIOPA е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), която включва Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

Допълнителна информация за EIOPA може да бъде намерена на уебсайта на органа.

Председателят е независим специалист и е член на персонала на EIOPA. Местоработата на председателя е във Франкфурт на Майн, Германия. Той/тя ще отговаря пред Съвета на надзорниците на EIOPA и ще се отчита текущо пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на EIOPA.

Мандатът на председателя е пет години с възможност за еднократно подновяване.

По-конкретно председателят отговаря за изпълнението на задачите и по-специално:

  • изпълнява функциите на ръководител и представител на EIOPA;
  • председателства заседанията на Съвета на надзорниците и Управителния съвет;
  • гарантира изпълнението на целите на EIOPA;
  • изпълнява някои ясно определени задачи и решения на Съвета на надзорниците на EIOPA;
  • участва в изслушвания пред Европейския парламент относно представянето на EIOPA, прави изявления пред Европейския парламент и отговаря на поставените от него въпроси.

Кандидатите се допускат до участие в процедурата за предварителен подбор въз основа на следните формални критерии за допустимост (които трябва да бъдат изпълнени до крайния срок за кандидатстване):

  • да бъде гражданин на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
  • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза;
  • физическа годност да изпълняват задълженията, свързани с длъжността.

Заявленията с приложена автобиография и мотивационно писмо с положени подпис и дата се подават на английски език на следния адрес: 202016TAAD15@eiopa.europa.eu до 23:59 централноевропейско време на 31 август 2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – Реф. 202016TAAD15 (905.6 KB, PDF)