Вие сте тук

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване търси председател

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
Дата на публикуване: 
четвъртък, 10 Декември, 2020 - 12:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 декември е публикувано обявление за свободна длъжност за поста председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е независим орган на Европейския съюз. Създаден е на 1 януари 2011 г.

ЕIOPA заема централно място в застраховането и професионалното пенсионно осигуряване в Европейския съюз. ЕIOPA допринася за надеждно, ефективно и последователно ниво на регулиране и надзор на секторите на застраховането и професионалното пенсионно осигуряване в Европа. Органът играе ключова роля в поддържането на стабилността на финансовата система, прозрачността на финансовите пазари и продукти и допринася за засилване на координацията между финансовите надзорни органи на международно ниво.

Председателят е независим специалист и е член на персонала на EIOPA. Местоработата на председателя е във Франкфурт на Майн, Германия. Той/тя ще отговаря пред Съвета на надзорниците на EIOPA и ще се отчита текущо пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на EIOPA.

Мандатът на председателя е пет години с възможност за еднократно подновяване.

По-конкретно председателят:

  • изпълнява функциите на ръководител и представител на EIOPA;
  • председателства заседанията на Съвета на надзорниците и Управителния съвет;
  • гарантира изпълнението на целите на EIOPA;
  • изпълнява някои ясно определени задачи и решения на Съвета на надзорниците на EIOPA;
  • участва в изслушвания пред Европейския парламент относно представянето на EIOPA, прави изявления пред Европейския парламент и отговаря на поставените от него въпроси.

Кандидатите се допускат до участие в процедурата за предварителен подбор въз основа на следните формални критерии за допустимост (които трябва да бъдат изпълнени до крайния срок за кандидатстване):

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
  • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза;
  • физическа годност да изпълняват задълженията, свързани с длъжността.

Заявленията с приложена автобиография и мотивационно писмо с положени подпис и дата се подават на английски език на следния адрес: 202029TAAD15@eiopa.europa.eu до 23:59 централноевропейско време на 18 януари 2021 г.

Ще бъдат приети и разгледани само пълни заявления. За да се счита подаденото заявление за пълно, кандидатите трябва да изпратят всички изисквани документи с положени подпис и дата преди крайния срок.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Председател – Реф. 202029TAAD15 (905.29 KB, PDF)