Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободни длъжности в Генерална дирекция за писмени преводи

Европейският парламент
Дата на публикуване: 
петък, 5 Март, 2021 - 10:48
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 март е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на 5 длъжности (AD 7) в Генерална дирекция за писмени преводи.

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) предоставя услуги за писмен превод на Европейския парламент за целите на неговата комуникация във всякакъв формат, както на хартия, така и в електронен вид, на всички официални езици на Европейския съюз.

Мисията на Генерална дирекция за писмени преводи се състои в следното:

  • да осигурява наличие на всички документи, свързани с ролята на Парламента като съзаконодател и едно от двете направления на бюджетния орган, на всички официални или работни езици, за да се гарантират законността и прозрачността на законодателната и на бюджетната процедура на Съюза;
  • да позволява на Парламента да спазва ангажиментите, свързани с политиката на езиково многообразие, която цели да се гарантира равно третиране на езиците и да се позволи на всички граждани на Съюза да общуват с институциите и да разполагат с документите на тези институции на собствения си език;
  • да прави текстовете по-прости и по-четивни чрез ясен език и така да прави Парламента по-разбираем и по-достъпен за гражданите, включително посредством нови формати, ориентирани към бъдещите начини на четене;
  • да следи за това тези услуги да се предоставят максимално ефикасно.

Назначението ще се извърши на степен AD 7, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6 294,84 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да бъдете гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате от своите граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатстването по процедури за подбор на Европейския парламент се извършва чрез онлайн платформа – Apply4EP. Тя е на разположение за справка на адрес: https://apply4ep.gestmax.eu. За да създадете потребителски профил в Apply4EP, трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на обявлението за наемане на работа, във връзка с което желаете да подадете кандидатурата си, и да следвате инструкциите.

Можете да създадете само един потребителски профил. Имате обаче възможност да променяте регистрираните данни, за да актуализирате информацията, която ви засяга.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19 април 2021 г., 17:30 ч. брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа РЕ/255/S (AD 7) (1.56 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На стр. 5 във „В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ“, първи параграф

вместо: „Кандидатстването става чрез платформата Apply4EP.“

да се чете: „Кандидатстването става чрез платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu“.

В Официалния вестник на ЕС от 30 септември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На стр. 4 в раздел Б, точка 3 – Изпити, Писмени изпити

вместо: „б) Изпит по съставяне на текст на английски език: съставяне на резюме на английски език за гражданите въз основа на прессъобщение или откъс от проучване, написано на език 2. Целта на този изпит е да се оценят познанията Ви по език 2 и способността Ви да откриете основните пунктове в един текст и да ги резюмирате на ясен език.

Максимална продължителност на изпита: 30 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

в) Изпит по съставяне на текст на английски език: съставяне на резюме на английски език за гражданите въз основа на прессъобщение или откъс от проучване, написано на език 3. Целта на този изпит е да се оценят познанията Ви по език 3 и способността Ви да откриете основните пунктове в един текст и да ги резюмирате на ясен език.

Максимална продължителност на изпита: 30 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40“

да се чете: „б) Изпит по съставяне на текст на английски език: съставяне на резюме на английски език за гражданите въз основа на прессъобщение или откъс от проучване, написано на език 2. Целта на този изпит е да се оценят познанията Ви по език 2 и способността Ви да откриете основните пунктове в един текст и да ги резюмирате на ясен език.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40

в) Изпит по съставяне на текст на английски език: съставяне на резюме на английски език за гражданите въз основа на прессъобщение или откъс от проучване, написано на език 3. Целта на този изпит е да се оценят познанията Ви по език 3 и способността Ви да откриете основните пунктове в един текст и да ги резюмирате на ясен език.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути

Оценяване: от 0 до 40 точки – необходим минимум: 20/40“.