Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободни позиции за генерален директор и директори в различни дирекции

петък, 15 Март, 2019 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 март са публикувани шест обявления за свободни работни места в различни дирекции към Европейския парламент.

Председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедури по заемане на следните длъжности:

 1.  „генерален директор“ (AD, степен 15) в Генерална дирекция по външни политики на ЕС‘;
 2. „директор“ (AD, степен 14) в Генерална дирекция за председателството – Дирекция по ресурсите;
 3. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Дирекция по структурни политики и политика на сближаване;
 4. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Генерална дирекция за парламентарни изследвания –Дирекция по ресурсите;
 5. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Генерална дирекция за парламентарни изследвания;
 6. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Кабинета на генералния секретар.

Мястото на работа е Брюксел. Тези длъжности могат да бъдат пренасочени към някое от другите места на работа на Европейския парламент.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползва от своите граждански права;
 • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 29 март 2019 г., 12:00 ч. (обяд), брюкселско време.

Кандидатите учтиво се молят да изпратят единствено по електронна поща във формат pdf мотивационно писмо и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на съответното обявлението за заемане на длъжност в предмета на съобщението, на следния адрес:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Пълните текстове на обявленията, както и референтните им номера, можете да видите и изтеглите оттук:

 1. Обявление за заемане на длъжност PE/220/S – Генерален директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 15) – Генерална дирекция по външни политики на ЕС (991.23 KB, PDF);
 2. Обявление за заемане на длъжност PE/221/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за председателството – Дирекция по ресурсите; (866.59 KB, PDF)
 3. Обявление за заемане на длъжност PE/222/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС – Дирекция по структурни политики и политика на сближаване; (880.6 KB, PDF)
 4. Обявление за заемане на длъжност PE/223/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за парламентарни изследвания – Дирекция по ресурсите; (874.73 KB, PDF)
 5. Обявление за наемане на работа РЕ/224/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за парламентарни изследвания – Дирекция на библиотеката; (876.05 KB, PDF)
 6. Обявление за заемане на длъжност PE/225/S – Директор (функционална група AD, степен 14) – Генерален секретар – Кабинет на генералния секретар. (907.13 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.