Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободни позиции за поста "генерален директор" в различни дирекции

Европейски парламент
Дата на публикуване: 
петък, 10 Юни, 2022 - 10:09
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 юни са публикувани две обявления за свободни работни места в различни дирекции към Европейския парламент.

Председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „генерален директор (ж/м)“ (AD, степен 15) в Генералната дирекция за парламентарни изследвания и в Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС.

Тази процедура за подбор, която цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 15. Основното месечно възнаграждение е 17 226,53 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

Тези длъжности изискват от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Генералният директор ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 24 юни 2022 г., петък, 12:00 ч. (обяд), брюкселско време.

Кандидатите учтиво се молят да изпратят единствено по електронна поща във формат pdf мотивационно писмо и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на съответното обявлението за заемане на длъжност в предмета на съобщението, на следния адрес: 

PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Пълните текстове на обявленията, както и референтните им номера, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/270/S – Генерален директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 15) – Генерална дирекция за парламентарни изследвания (1.1 MB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/271/S – Генерален директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 15) – Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС  (1.17 MB, PDF)