Вие сте тук

Европейският парламент търси администратор ръководител на проекти и асистент строителен техник

Европейският парламент
петък, 22 Ноември, 2019 - 12:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 ноември са публикувани обяви, че Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжностите администратор ръководител на проекти (AD 5) и асистент строителен техник (AST3).

Обявление за администратор ръководител на проекти (AD 5)

Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността срочно нает служител, администратор ръководител на проекти, в Отдела за заведенията за хранене и ведомствения търговски център, Дирекция по логистика, Генерална дирекция за инфраструктури и логистика.

Отделът за заведенията за хранене и ведомствения търговски център отговаря за закупуването на оборудването и материалите,необходими за доброто функциониране на заведенията за хранене и ведомствения търговски център (Centrale d’Achats – CAPE) в местата на работа на Европейския парламент. Отделът взаимодейства пряко с дружествата доставчици и следи административно за контрола на качеството на предлаганите услуги и продукти.

Служебните  задължения  изискват  командировки  в  другите  обичайни  места  на  работа  на  Европейския  парламент  (Люксембург и Страсбург) и извън тях.

Обявление за асистент строителен техник (AST3)

Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на четири длъжности в Дирекцията за инфраструктурите в Брюксел и в Дирекцията за проектиране в областта на недвижимите имоти за Брюксел, Страсбург и Люксембург към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика.

Търсят се строителни техници в някоя от следните три области:

  1. Управление на качествения контрол и на исканията за предприемане на действия в областта на Facility Management (управление наинсталации) (една длъжност в Брюксел);
  2. Управление на строителни проекти (една длъжност в Страсбург, една длъжност в Люксембург);
  3. Административно и финансово управление на строителни проекти (една длъжност в Брюксел).

Моля, обърнете внимание, че можете да кандидатствате само за една от трите области.

Условия за допускане

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да се ползват от своите граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени единствено с препоръчана поща не по-късно от 23 декември 2019 г. (доказателство е пощенското клеймо) на следния пощенски адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité Sélection des talents - MON 05S030
Procédure de sélection (референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles
Belgique

Пълния текст на обявленията и необходимите документи за кандидатстване можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № PE/228/S – Срочно нает служител – Администратор ръководител на проекти (AD 5) (от женски или мъжки пол) (2.18 MB, PDF)

Обявление за наемане на работа РЕ/229/S – Срочно нает служител – Асистент строителен техник (AST 3) (от женски или мъжки пол) (2.51 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.