Вие сте тук

Европейският парламент търси администратори, инженер по аудио-визуални средства

Европейският парламент
понеделник, 12 Юли, 2021 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 юли е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на шест длъжности в Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции и в Генералната дирекция за комуникация. Търсят се инженери по аудио-визуални средства, специализирани в интеграцията на системи за излъчване и мултимедийни системи.

Назначението ще се извърши на степен AD7, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6 294,84 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, приложими за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Мястото на работа е в Брюксел.

Избраните кандидати ще изпълняват следните задачи под ръководството на началника-отдел и в рамките на програмите и приоритетите, определени от органите на Парламента и от висшестоящите:

  • управление на проектирането, развитието и внедряването на професионални аудио-визуални и конферентни системи в рамките на проекти, осъществявани от техническата служба, отдела и дирекцията;
  • принос за техническото функционално и оперативно внедряване и за пускането в действие на аудио-визуална и конферентна инфраструктура със синхронен превод;
  • участие в експлоатацията и в поддръжката на оборудването за производство и излъчване на аудио-визуално, мултимедийно и конферентно съдържание;
  • оказване на съдействие на ползвателите на оборудването и предоставяне на консултации на висшестоящите по отношение на стратегическите насоки относно технологиите и техническата инфраструктура.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи условия:

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

За да кандидатствате, трябва да разполагате с потребителски профил на платформата Apply4EP. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на страницата.

Прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите за процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 10 септември 2021 г., 12:00 ч. (обед), брюкселско време.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа РЕ/232/S – Администратор, инженер по аудио-визуални средства (AD7) (1.09 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.