Вие сте тук

Европейският парламент търси специалисти по езици и междукултурна комуникация

languages
Дата на публикуване: 
петък, 7 Май, 2021 - 10:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 май е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие общ конкурс в Генерална дирекция за писмени преводи.

Длъжностите са за специалист по езици и междукултурна комуникация със следните езици: английски, испански, датски, немски, естонски, гръцки, ирландски, италиански, нидерландски, португалски и фински език.

Обявлението обхваща 11 езика. Можете да се регистрирате само за един от тях. Трябва да направите избор в момента на регистрирането онлайн и няма да можете да го променяте, след като валидирате електронната си кандидатура.

Назначението ще се извършва на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4 917,29 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) предоставя услуги за писмен превод на Европейския парламент за целите на неговата комуникация във всякакъв формат, както на хартия, така и в електронен вид, на всички официални езици на Европейския съюз.

Мисията на Генерална дирекция за писмени преводи се състои в следното:

 • да осигурява наличие на всички документи, свързани с ролята на Парламента като съзаконодател и едно от двете направления на бюджетния орган, на всички официални или работни езици, за да се гарантират законността и прозрачността на законодателната и на бюджетната процедура на Съюза;
 • да позволява на Парламента да спазва ангажиментите, свързани с политиката на езиково многообразие, която цели да гарантира равно третиране на езиците и да се позволи на всички граждани на Съюза да общуват с институциите и да разполагат с документите на тези институции на собствения си език;
 • да прави текстовете по-прости и по-четивни чрез ясен език и така да прави Парламента по-разбираем и по-достъпен за гражданите, включително посредством нови формати, ориентирани към бъдещите начини на четене;
 • да следи за това тези услуги да се предоставят максимално ефикасно.

Задачите на специалист по междукултурна комуникация и езици са следните:

 • да улеснява комуникацията на ясен език с гражданите – на майчиния си език;
 • да превежда, адаптира, пресъздава и редактира всякакви видове съдържание на майчиния си език;
 • да ползва като езици източници поне два други официални езика на Съюза в езиковата и междукултурна медиация (например субтитриране, езиково адаптиране на аудио-визуално съдържание, подкастове или уебсайтове);
 • да помага за съставянето на незаконодателни документи;
 • да допринася за обучения, за терминологични задачи и за разработването на информационни и комуникационни инструменти;
 • да поддържа редовни контакти със службите заявители;
 • да допринася за процесите на осигуряване и контрол на качеството и да следи за спазването на добрите практики, така че да се осигури отличното качество на съдържанието, създавано от Генерална дирекция за писмени преводи.

Въпросната материя често е сложна.В общия случай засяга политически, правни, икономически, финансови, научни или технически теми, отнасящи се до всички сфери на дейност на Европейския съюз.

За изпълнение на тези задачи се изисква интензивно използване на специфични инструменти на информационните технологии и свързани с тях инструменти. Работата включва и езикова и междукултурна медиация чрез превод на аудио-визуално съдържание и субтитриране.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи условия:

 • да бъдете гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползвате от своите граждански права;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатстването става чрез платформата Apply4EP.

Прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите по конкурси, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 10 юни 2021 г. в 17:30 ч., люксембургско време.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след като Вашият формуляр за кандидатстване бъде валидиран.

Пълния текст на конкурсите можете да видите и изтеглите оттук:

Конкурс PE/AD/260/2021 – Специалист по езици и междукултурна комуникация (AD 5) (2 MB, PDF)

Конкурс PE/AD/261/2021 – Специалист по езици и междукултурна комуникация с английски език (AD 5) (1.86 MB, PDF)